Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem nie może uwzględnić wydatków poniesionych przy jej wykonywaniu w rozliczeniu innego rodzaju biznesu podlegającego PIT.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zajmował się produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Przychody z tej działalności rozliczał na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), według stawki 5,5 proc. Oprócz tego zajmował się sprzedażą świadectw pochodzenia energii elektrycznej (mogą być one przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej).
Urząd skarbowy zakwestionował rozliczenie podatkowe przedsiębiorcy za lata 2008 i 2009. Według naczelnika urzędu, jeśli przedsiębiorca uzyskał przychody z dwóch różnych źródeł, to nie może dowolnie rozpoznawać kosztów podatkowych z nimi związanych. Organ odmówił więc zaliczenia wydatków związanych z wytworzeniem energii do kosztów pomniejszających przychód uzyskany ze sprzedaży świadectw.