Chodziło o spółkę uczestniczącą w oferowanym przez bank mechanizmie zarządzania płynnością finansową (cashpooling).
Polega ona na transferze pieniędzy pomiędzy rachunkami przedsiębiorstw oraz lidera cashpoolingu. Gdy na kontach tych pierwszych jest nadwyżka, przesyła się ją automatycznie na rachunek lidera, a gdy występuje niedobór – to on przesyła pieniądze na konta pozostałych uczestników.
Spółka lider zapytała izbę skarbową, czy fiskus będzie mógł żądać sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), I czy zgodnie z art. 11 tej ustawy będzie mógł szacować dochód uczestników cashpoolingu, jeśli stwierdzi, że ustalone warunki transakcji są odmienne od rynkowych. Sama była zdania, że organy skarbowe nie będą miały takich uprawnień, gdyż brak w prawie podatkowym przepisów, które uwzględniałyby specyfikę cashpoolingu. Podkreśliła, że uczestnicy mechanizmu będą powiązani, ale warunki umowy ustalają z podmiotem niepowiązanym – bankiem. Izba nie zgodziła się z tym. Jej zdaniem i tak warunki dokonywanych między uczestnikami cashpoolingu transferów mogą się różnić od rynkowych. Dlatego należy sporządzić dokumentację cen transferowych. Ponadto organy będą mogły szacować dochód wszystkich uczestników. Zgodnie z art. 11 prawo do zbadania, czy warunki transakcji są zgodne z rynkowymi, dotyczy też umów z podmiotami niepowiązanymi takimi jak bank.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 października 2013 r. (nr IPTPB3/423-287/13-2/MF)