W przyszłym roku rolnicy mogą zapłacić niższy podatek rolny. O jego poziomie zdecydują rady poszczególnych gmin.
Prezes GUS ogłosił, że średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających ostatni kwartał 2013 r. wynosi 69,28 zł za 1 dt (decytonę). Oznacza to, że w 2014 r. mogą spaść stawki podatku rolnego. Danina za 1 ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych odpowiada bowiem równowartości pieniężnej 2,5 dt żyta.
W tym roku stawka podatku od 1 ha mogła wynieść maksymalnie 189,65 zł. Była jednak obliczana na starych zasadach – na podstawie średniej ceny skupu żyta za 3 pierwsze kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Od 1 października reguły się zmieniły – do wyliczenia średniej ceny skupu żyta prezes GUS bierze pod uwagę dane za 11 kwartałów. Według tego wskaźnika maksymalna stawka podatku od gruntów gospodarstw rolnych wyniesie w przyszłym roku 173,2 zł, a więc o ponad 16 zł mniej niż w roku obecnym.
W praktyce jednak o jej wysokości zdecydują rady gmin, które muszą podjąć uchwały w tej sprawie przed końcem roku.
Doktor Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, wyjaśnia, że mogą one obniżyć ceny skupu żyta przyjmowane dla potrzeb podatku rolnego.
Przykładowo, jeśli średnia cena skupu ogłoszona przez prezesa GUS wyniosła 69,28 zł za 1 dt, to rada gminy może ją obniżyć np. do 20 zł i od tej kwoty obliczyć stawkę podatku rolnego (wyniósłby 50 zł za 1 ha). Gminy korzystały z tego uprawnienia już w latach ubiegłych. Było to rozwiązanie korzystne dla rolników (płacili mniejszą daninę), ale niekorzystne dla samorządów (malały ich wpływy budżetowe).
– Wydaje się, że nowe zasady obliczania ceny skupu będą skutkowały zmniejszeniem ceny żyta dla obliczania podatku na przyszły rok w porównaniu do roku bieżącego – ocenia Rafał Dowgier.
Jak policzyliśmy, gdyby zmian nie wprowadzono, to ustawowa stawka podatku rolnego mogłaby być jeszcze niższa – wyniosłaby nieco ponad 160 zł za 1 ha przeliczeniowy od gruntów gospodarstwa rolnego.
Z drugiej strony w niektórych gminach mogą nastąpić podwyżki podatku rolnego. Może się tak stać w tych, które w poprzednim roku znacznie obniżyły ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego (np. do 20 zł), a teraz zdecydują się je podwyższyć (np. do 30 zł).
Podatek rolny
Jak zmieniała się kwota daniny od 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych
2011 r. 94,1 zł*
2012 r.185,45 zł*
2013 r. 189,65 zł*
2014 r.173,2 zł**
* – według starych zasad (za 3 kwartały)
** – według nowych zasad (za 11 kwartałów)