Piwnice i sutereny zalicza się do powierzchni użytkowej budynku na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości.
Ministerstwo Finansów nie ma co do tego wątpliwości. Stosowne wyjaśnienia zamieściło w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20918/13).
W praktyce nie jest to jasne, gdyż w przypadku nowych budynków mieszkalnych ustalona w projekcie budowlanym powierzchnia użytkowa lokali zwykle nie obejmuje piwnic czy suteren. Właściciele mieszkań posługują się nią także na potrzeby podatku od nieruchomości.
MF wyjaśnia, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podstawę opodatkowania daniną od nieruchomości budynków (lub ich części) stanowi ich powierzchnia użytkowa. Za taką uznaje się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
W ocenie Ministerstwa Finansów z powyższego przepisu wyraźnie wynika, że powierzchnia piwnic i suteren wliczana jest do powierzchni użytkowej budynku i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wynika to też z wyroku WSA w Opolu z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I SA/OP 107/13).
Resort wskazuje, że w przepisach określone zostały również zasady obliczania do celów podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej kondygnacji lub pomieszczenia z uwzględnieniem ich wysokości. I tak zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 proc., a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,4 m, to powierzchnię tę się pomija.
Jeżeli zatem w dokumentacji technicznej budynku powierzchnia pomieszczenia została obliczona inaczej, to na potrzeby podatku od nieruchomości należy dokonać obmiaru według zasad wyrażonych w powołanym artykule.
Ministerstwo Finansów poinformowało też, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych mających na celu zmianę zasad obliczania powierzchni użytkowej do celów podatku od nieruchomości.