Rada gminy nie może uchwalić preferencji podatkowej dla swojego zasobu mieszkaniowego. Nie ma bowiem uprawnień, by przyznawać ulgi o charakterze podmiotowym.
W sprawie, którą rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, rada gminy uchwaliła inne niż ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przyjęła, że daniny nie będzie trzeba płacić od budynków, gruntów i budowli lub ich części zajętych na potrzeby bibliotek, świetlic wiejskich, domów kultury, pomocy społecznej, ochotniczych straży pożarnych, kultury fizycznej i sportu, hydroforni i oczyszczalni ścieków, a także od nieruchomości, które stanowią mieszkaniowy zasób gminy.
Skargę na uchwałę złożył prokurator rejonowy. Stwierdził, że rada gminy wykroczyła poza swoje kompetencje, ponieważ nie może uchwalać zwolnień przedmiotowo-podmiotowych oraz podmiotowych. Jego zdaniem powyższe preferencje mają właśnie taki charakter. Wskazują bowiem podmioty – właścicieli poszczególnych nieruchomości, którzy nie muszą uiszczać daniny.