Pieniądze wypłacone przez gminę właścicielowi domu za niedostarczenie eksmitowanym najemcom lokali socjalnych są przychodem z innych źródeł.
Właściciel kamienicy wynajmuje mieszkania (nie prowadzi działalności gospodarczej ani w tym, ani w innym zakresie). Otrzymał odszkodowania od gminy, która nie zapewniła eksmitowanym z jego budynku mieszkańcom lokali socjalnych. Podstawą wypłaty odszkodowania był art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266).
Gmina wystawiła informację PIT-8C, wykazując w niej kwoty wypłaconych odszkodowań (w sumie 55 tys. zł). Podatnik ma wątpliwości, czy właściwe jest wykazywanie w rocznym PIT odszkodowania w pozycji „inne źródła”. Jego zdaniem powinno być ono potraktowane jako przychód z najmu. Byłoby to dla niego korzystne, gdyż pozwoliłoby mu zapłacić niższy podatek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się z wynajmującym. Podkreślił, że otrzymanych odszkodowań nie sposób uznać za przychód z najmu. Mają one na celu zrekompensowanie szkody związanej z niedostarczeniem lokali socjalnych osobom uprawnionym. Nie są natomiast czynszem ani jego ekwiwalentem.
Nawet gdyby odszkodowanie wypłacone przez gminę w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego odpowiadało wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać, to nie jest to czynsz, do ponoszenia którego zobowiązany jest najemca. W opisanej sprawie nie został więc spełniony warunek pozostawania odszkodowań w związku z przychodem z tytułu najmu lokali. W rezultacie otrzymane od gminy pieniądze podatnik powinien wykazać w rocznym zeznaniu PIT-36 jako przychód z innych źródeł.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 września 2013 r., sygn. IPTPB1/415-477/13-2/MD.