W przeciwieństwie do właścicieli ci, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w tym samym budynku, nie będą zwolnieni z podatku, gdy otrzymają rekompensatę za budowę drogi.
O interpretację wystąpiła spółdzielnia mieszkaniowa będącą współwłaścicielem nieruchomości, w której znajdowało się 17 mieszkań. Pięć z nich należało do osób fizycznych, które przekształciły posiadane wcześniej spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność. Reszta to nadal były mieszkania spółdzielcze własnościowe.
Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) wojewoda zezwolił na budowę drogi biegnącej przez część tej nieruchomości. W związku z tym jej współwłaścicielom wypłacono odszkodowanie, gdyż pod tę inwestycję zabrano część terenu, na którym stoi budynek. Otrzymaną kwotę spółdzielnia zamierzała podzielić między posiadaczy spółdzielczego prawa do lokalu. Zapytała, czy będzie to dla nich przychód z innych źródeł, dla którego musi wystawić dokument PIT-8C.
Sama była zdania, że nie będzie miała takiego obowiązku, gdyż pieniądze będą wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten zezwala na zwolnienie z daniny odszkodowań wypłacanych m.in. stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Podkreśliła, że odszkodowanie otrzyma spółdzielnia jako osoba prawna będąca współwłaścicielem nieruchomości. Przepis, na który się powoływała, pozwala na preferencję podatkową tylko dla kwot wypłacanych właścicielom nieruchomości, a skoro beneficjentem odszkodowania zostaną ostatecznie (za pośrednictwem spółdzielni) posiadacze prawa do lokalu, to nie może znaleźć zastosowania. Dodatkowo członkowie spółdzielni otrzymają pieniądze nie na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości, ale na mocy decyzji zarządu spółdzielni – argumentowała izba. Spółdzielnia musi więc wystawić PIT-8C, gdyż jej członkowie otrzymali przychód z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 września 2013 r., nr IPTPB1/415-378/13-4/AG
Rekompensaty, które nie podlegają obciążeniu
Wolne od podatku dochodowego są m.in. odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkami wymienionymi w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a–g ustawy o PIT.
Ponadto zwolnione są odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego oraz inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej – do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie z wyjątkami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a–b.