Projekt przewiduje bowiem, że na listę biegłych rewidentów będzie można wpisać osoby, które mają co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Wprawdzie nadal będą musiały zdać egzaminy, ale zostaną zwolnione z aplikacji.

– Tymczasem jej celem jest praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu – podkreśla prof. Gertruda Świderska.

Tłumaczy, że podczas aplikacji odbywanej w podmiocie audytorskim kandydat bierze udział w takich czynnościach biegłego rewidenta, jak np.: planowanie badania, wyznaczanie jego istotności i ryzyka, dobór procedur oraz wystarczających i odpowiednich dowodów rewizji. Obecnie wymagany jest udział w badaniu co najmniej dwóch rocznych sprawozdań finansowych. Dodatkowo kandydat musi samodzielnie wykonać i udokumentować czynności wyznaczone przez biegłego rewidenta oraz opracować projekty: raportu z przebiegu badania i opinii o sprawozdaniu.

Według prof. Świderskiej lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla tych osób, które mają 15-letnie doświadczenie, obowiązku odbycia krótszej aplikacji niż dwuletnia.

Etap legislacyjny

Projekt ustawy o ułatwieniach dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druk nr 1576) po wysłuchaniu publicznym w Sejmie.