Jeśli urzędnicy nie zdążą załatwić sprawy podatnika w terminie, będą musieli wydać postanowienie i liczyć się z zażaleniem, a potem skargą do sądu administracyjnego.
Dziś po prostu zawiadamiają podatnika o przedłużeniu postępowania, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin jego zakończenia. W ten sposób sprawę mogą przeciągać w nieskończoność, a podatnikowi pozostaje jedynie wysyłanie ponagleń. W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który ma położyć temu kres. Posłowie PSL proponują zmianę art. 140 i 141 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749) i nałożenie na urzędników obowiązku wydawania postanowień o przedłużeniu postępowania.
Obecnie zgodnie z ordynacją podatkową na niezałatwienie sprawy podatnikowi służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. Ten, o ile uzna monit za uzasadniony, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy i zarządza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Po zmianie przepisów podatnik będzie mógł złożyć zażalenie na postanowienie o przedłużeniu postępowania, a w dalszej kolejności – skargę do sądu administracyjnego.