Kto podatnikiem

W przypadku korytarzy przesyłowych ważne jest też ustalenie, kto ma zapłacić podatek. Ustanowienie służebności przesyłu nie oznacza, że podatnikiem stanie się np. elektrownia. Dalej będzie nim właściciel gruntu. W praktyce, jak mówi Mariusz Unisk, doradca podatkowy i dyrektor z Instytutu Studiów Podatkowych, w zawieranych umowach (np. najmu, dzierżawy czy w zakresie ustanowienia służebności) właściciele budowli liniowych (np. elektrownia) zobowiązują się z reguły do regulowania czynszu dzierżawnego, opłat, a czasami także przejmują na siebie ciężar ekonomiczny podatku od udostępnionych gruntów.

Ekspert ISP zwraca też uwagę na najczęściej występujące sytuacje, dotyczące opodatkowania nieruchomości, przez które przechodzi infrastruktura przesyłowa. Jeśli korytarz będzie obejmował pas gruntu leśnego, który jest we władaniu Lasów Państwowych i będzie zajęty przez firmę na podstawie umowy na potrzeby utrzymania i rozbudowy budowli liniowej (urządzeń przesyłowych), to ta firma będzie musiała zapłacić daninę. Jeśli jednak ustanowiona jest jedynie służebność przesyłu, to obowiązek podatkowy będzie ciążył w dalszym ciągu na nadleśnictwie.

Kolejny przykład dotyczy sytuacji, gdy urządzenia przesyłowe przebiegają przez grunty rolne, a ograniczenie w korzystaniu z nich polega jedynie np. na zakazie sadzenia pojedynczych drzew w określonej odległości. W takim przypadku grunt (użytek rolny) podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, a podatnikiem będzie właściciel. Płaci on także daninę za grunt pod słupami i urządzeniami.

Inaczej może być, gdy z zawieranych umów, np. dzierżawy, wyraźnie wynika objęcie przez przedsiębiorcę przesyłowego nieruchomości w posiadanie celem prowadzenia działalności gospodarczej. – W tym przypadku należy uznać, że firma jako posiadacz zależny będzie podatnikiem podatku od nieruchomości – stwierdza Mariusz Unisk. Zastrzega jednak, że dotyczy to wyłącznie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oddanych w posiadanie zależne na podstawie zawartej umowy. Gdy właścicielem jest kto inny – pozostaje on podatnikiem. Płaci on jednak daninę według stawek najwyższych – jak dla działalności gospodarczej (gdyż na taką działalność jego nieruchomość jest zajęta).

Gminy zyskają

– Co do zasady gminy powinny odnieść korzyści z wprowadzenia proponowanej ustawy – uważa Krzysztof Kołtan. Argumentuje, że procedura ustalania korytarzy przesyłowych będzie wiązała się z uzyskaniem przez samorządy informacji, jakie urządzenia przesyłowe znajdą się na ich terenie. To zaś pozwoli na ustalenie, które elementy tych urządzeń będą jako budowle podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Treść umów firm przesyłowych z właścicielami gruntów przesądzi o opodatkowaniu

Etap legislacyjny

Projekt ustawy czeka na rozpatrzenie przez Radę Ministrów