Jednostki samorządu terytorialnego uiszczają podatek od swoich nieruchomości, których nie przekazały w posiadanie innym podmiotom – wyjaśniło Ministerstwo Finansów (pismo nr PL/LS/833/50/SIA/13/RD-63051).
Odpowiedziało w ten sposób na pytanie burmistrza Kobylina (woj. wielkopolskie) z 10 czerwca 2013 r. Departament podatków lokalnych MF powołał się na art. 3 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Zgodnie z pierwszym przepisem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na właścicielu (posiadaczu samoistnym) nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowniku wieczystym gruntów.
Drugi przepis wprowadza wyjątek od tej reguły dla nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. W takim wypadku daninę płaci posiadacz nieruchomości, nawet jeśli nie wynika to z zawartej np. z gminą umowy.
Możliwa jest więc sytuacja, że gminny organ podatkowy pobierze podatek od gminy dotyczący nieprzekazanej innemu podmiotowi w posiadanie nieruchomości. Takie stanowisko potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2012 r. (sygn. akt II FSK 1755-56/12).