Wójt musi ocenić, czy pod liniami elektroenergetycznymi można prowadzić gospodarkę leśną. Jeśli nie – oznacza to, że teren jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i trzeba zapłacić za niego podatek od nieruchomości, a nie leśny. Tak rozstrzygnął WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Spór dotyczył działek figurujących w ewidencji jako lasy, które wcześniej nadleśnictwo na podstawie umowy czasowej udostępniło spółce w celu eksploatacji linii elektroenergetycznej. Umowa obowiązywała przez ponad rok (w tym czasie spółka opłacała podatek od nieruchomości – przyp.red.). Później firma korzystała z gruntów pod liniami już bezumownie. Także nadleśnictwo nie wykazało ich w deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011 r. jako zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Wójt określił mu jednak zobowiązanie w podatku od nieruchomości na ponad 135 tys. zł.
Organ podatkowy wyjaśnił, że lasy – z wyjątkiem tych zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna – są opodatkowane podatkiem leśnym. Z kolei jak wynika z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu daniną od nieruchomości. Zdaniem wójta sporne grunty były i są wykorzystywane przez spółkę w celu eksploatacji linii energetycznych, a więc są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponieważ spółka korzysta z nich bez umowy, to podatek od nieruchomości rozlicza nadleśnictwo (ono nimi zarządza).
Nadleśnictwo podniosło, że wójt nie wykazał, iż sporne grunty są zajęte na działalność gospodarczą. Dalej można na nich prowadzić gospodarkę leśną.
Sąd potwierdził, że jeśli las jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, to trzeba go opodatkować podatkiem od nieruchomości. Wskazał jednak, że wójt musi wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, że tak się stało i że wyłącza to możliwość prowadzenia działalności leśnej. A zatem na danym terenie musi być faktycznie wykonywana działalność gospodarcza, nie wystarczy udowodnienie, że grunty są związane z jej prowadzeniem. WSA zaznaczył też, że samo przebieganie przez dany teren linii elektroenergetycznych nie oznacza, że niemożliwe jest prowadzenie na nim działalności leśnej i opodatkowanie podatkiem leśnym. Wyjaśnił także, że skoro spółka korzysta z działek bez tytułu prawnego, to zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na nadleśnictwie.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Go 311/13.