Grunty, na których znajdowały się kiedyś tory, nie powinny być opodatkowane według najwyższej stawki – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Spółka rozebrała tory, bo były w złym stanie

Chodziło o jedną ze spółek PKP, która odwołała się od trzech decyzji wójta określających wysokość podatku od nieruchomości za zlikwidowane linie kolejowe według najwyższej stawki właściwej dla gruntów wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Spółka przypomniała, że sporne tory z powodu bardzo złego stanu, który sprawił, iż ich używanie było nieopłacalne, zostały rozebrane. Dlatego uważała, że za ten teren powinna płacić podatek według stawki najniższej – jak za tzw. grunty pozostałe.
Samorządowe kolegium odwoławcze było innego zdania. Odwołało się do art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym budynek lub grunt nie jest związany z działalnością gospodarczą, jeśli nie może być do niej wykorzystywany ze względów technicznych. Zdaniem SKO likwidacja linii kolejowych nastąpiła z przyczyn ekonomicznych zgodnie z art. 9 ustawy o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 94 z późn. zm.). Nie były to więc względy techniczne z ustawy podatkowej uniemożliwiające każdemu przedsiębiorcy (nie tylko danej spółce) wykorzystywanie torów do działalności.

Względy techniczne czy ekonomiczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargi spółki. Stwierdził, że o zastosowaniu najwyższej stawki podatku właściwej dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą przesądza samo posiadanie ich przez przedsiębiorcę. Uznał, że nieczynne torowisko nie może podlegać niższej daninie ze względów technicznych, gdyż linia kolejowa została zlikwidowana z powodów ekonomicznych.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jednak kasację spółki. Sędzia Bogusław Dauter podkreślił, że względy techniczne wykluczające zastosowanie najwyższej stawki daniny dotyczą niemożliwości wykorzystywania nieruchomości przez konkretnego przedsiębiorcę, w tym przypadku spółkę. – Mogą być także związane ze złym stanem linii kolejowych, który uniemożliwia ich eksploatację – dodał sędzia. Podkreślił, że organ podatkowy przed wydaniem decyzji powinien każdorazowo zbadać, czy nie zachodzą względy techniczne, które nie pozwalają na wykorzystywanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Wyroki są prawomocne.
ORZECZNICTWO
Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2092/11, II FSK 3212/12, 2470/12.