Chodzi tu m.in. o nabycie i udostępnienie np. wczasów dla pracowników i emerytów, kolonii i obozów dla dzieci pracowników, karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, biletów do kina, teatru, kompleksowych usług polegających na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej. Szef resortu finansów wyjaśnia, że działania takie (zgodne z ustawą o ZFŚS t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) podejmowane są poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej. Tym samym nie występuje on w tym wypadku w charakterze podatnika VAT i po prostu takim podatnikiem nie jest. Odnosi się to również do sytuacji, gdy nabyte w taki sposób świadczenia współfinansuje beneficjent.

Jednak minister zastrzega, że inaczej jest w przypadku, gdy czynności takie podejmowane są przez pracodawcę w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy – podatnika VAT. Chodzi przykładowo o sytuację, gdy pracodawca świadczy, w związku z organizacją wycieczki dla pracowników, usługę transportową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a ta finansowana jest ze środków ZFŚS (w całości lub w części). Tego rodzaju czynności muszą być rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT) zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku od towarów i usług.

Beneficjenci świadczeń
Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków ZFŚS są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał takie prawo w regulaminie.