Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14833/13) wyjaśniło zasady ustalania na potrzeby PIT przychodu w związku z udziałem dzieci pracowników w imprezach finansowanych z funduszu socjalnego.

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do korzystania z jego środków są oprócz pracowników także członkowie ich rodzin. Ponieważ przychodem pracownika są wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia otrzymywane na podstawie stosunku pracy, będą nim również te wypłaty i świadczenia, które dotyczą jego rodziny (np. koszty imprezy świątecznej organizowanej dla dzieci czy paczek z prezentami). MF podkreśla przy tym, że zawsze jest to przychód pracownika. Gdyby bowiem nie łączący go z pracodawcą stosunek, dziecko (lub inny członek rodziny) nie otrzymałoby świadczenia.

Określanie przychodu

W ocenie resortu wartość świadczenia, jaką pracodawca powinien doliczyć do przychodu danego pracownika, należy ustalić, dzieląc łączną kwotę wydatków poniesionych przez pracodawcę na zorganizowanie imprezy przez liczbę zaproszonych uczestników – rodziców oraz dzieci. Tak określoną wartość jednostkową należy następnie przypisać osobom biorącym udział w imprezie. Przychód pracownika stanowić będzie iloczyn wartości jednostkowej świadczenia oraz liczby członków rodziny, którzy wzięli udział w zabawie, oczywiście z uwzględnieniem pracownika, o ile on także w niej uczestniczył.

Jednocześnie przy obliczaniu przychodu do opodatkowania należy uwzględnić zwolnienia obowiązujące w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Chodzi tu przede wszystkim o art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy, który pozwala nie płacić podatku od świadczeń (pieniężnych i rzeczowych) finansowanych z zakładowego funduszu socjalnego do wysokości 380 zł rocznie. Jeśli zatem łączna wartość takich świadczeń przekracza ustawowy limit, nadwyżkę pracodawca jest zobowiązany doliczyć do pensji pracownika i od łącznego dochodu obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Po śmierci pracownika

Częstą praktyką pracodawców jest również przyznawanie dzieciom zmarłych podwładnych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. MF tłumaczy, że ponieważ wynikają one z regulaminu funduszu i z ustawy o ZFŚS, należy uznać je za przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, a zatem objęte preferencją podatkową na podstawie art. 21 ust. 1 pkt ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Ewentualną nadwyżkę trzeba opodatkować jako przychód z innych źródeł. W tym celu były pracodawca zmarłego pracownika wykazuje ją w imiennej informacji PIT-8C wystawionej na członka rodziny, w tym także na małoletnie dziecko.

Przychód pracownika to iloczyn wartości jednostkowej świadczenia oraz liczby członków rodziny, którzy je otrzymali

MF wyjaśnia przy tym, że podatnikiem może być także osoba małoletnia, jeżeli uzyskała dochody ze źródeł wskazanych w ustawie o PIT. Podmiotowość prawnopodatkowa nie jest bowiem uzależniona od osiągnięcia pełnoletniości. Zasady rozliczania dochodów małoletnich dzieci reguluje art. 7 ustawy o PIT. Zasadą jest, że dolicza się je do dochodów rodziców.

W konsekwencji na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez płatnika dochody małoletniego dziecka z innych źródeł rodzic uwzględnia w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36. Dołącza do niego formularz PIT-M (tj. informację o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu).