Resort podkreśla, że przyznawane przez samorządy grupom odbiorców dopłaty do płatności za wodę i ścieki nie są przychodem, nie powodują więc konieczności zapłaty podatku.
Jak już pisał DGP, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zwróciła się do Ministerstwa Finansów o wprowadzenie w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zwolnienia dla dopłat, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Gminy decydują się na takie dofinansowanie, aby nie obarczać odbiorców znacznymi kosztami inwestycji, które są uwzględnione w opłatach za wodę i ścieki.
W odpowiedzi na pytanie redakcji resort finansów wyjaśnia, że w przypadku dopłat w ogóle nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Fakt, że powodują one zmniejszenie opłat dokonywanych przez odbiorcę danego medium, nie ma więc wpływu na jego zobowiązania podatkowe.
Nie ma tu zastosowania przepis, zgodnie z którym przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ministerstwo Finansów wskazuje bowiem, że na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę rada gminy przyznaje dopłatę grupie taryfowej, a nie osobom fizycznym. Pieniądze są przekazywane przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, a nie konkretnym odbiorcom.
Osoba fizyczna (podatnik) nie ma wpływu na fakt przyznania dopłaty. Prawdopodobnie nie wie nawet, że jest odbiorcą, który znajduje się w grupie taryfowej objętej dopłatą. Ponadto uchwała rady gminy w tej sprawie ma charakter generalno-abstrakcyjny, ponieważ ma zastosowanie do grupy taryfowej.
Dlatego według resortu propozycja Izby Gospodarczej jest bezprzedmiotowa.

Wsparcie bez wniosku
Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych uchwalane są przez rady gmin, a następnie przekazywane na rachunek odpowiedniego przedsiębiorstwa. Taryfowe grupy odbiorców oprócz osób fizycznych mogą obejmować podmioty prowadzące działalność (przedsiębiorców) i inne osoby prawne. Otrzymanie takich dopłat nie jest uwarunkowane ani wnioskiem indywidualnym (konkretnego odbiorcy usług), ani wnioskiem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Wsparcie może być uchwalone przez gminę nawet bez wiedzy zainteresowanych.