Jednostka samorządowa będzie dofinansowywać (dotacje celowe) mieszkańcom budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zapytała więc o podatkowe konsekwencje takich wypłat, tj. czy powinna uznać je za przychody z innych źródeł i wystawiać mieszkańcom informacje PIT-8C, czy też będą one zwolnione z podatku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, wyjaśnił, że w opisanej sytuacji zastosowanie ma preferencja podatkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że korzystanie z tego zwolnienia uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Oba warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, samorządów oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na sfinansowanie realizacji zadań publicznych.

Art. 221 ust. 1 tej ustawy stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać od samorządu dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji z nimi związanych. Tryb postępowania o udzielenie wsparcie, sposób jego rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.

Z przepisów prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wynika zaś, że do zadań własnych gmin należy (w określonym zakresie) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które może polegać na udzielaniu dotacji celowych.

Dyrektor izby skarbowej uznał, że w przypadku udzielenia przez gminę dotacji celowej na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków uzyskany z tego tytułu przychód będzie zwolniony z PIT (o ile będzie to dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i finansowana będzie bezpośrednio z budżetu gminy). Nie będzie więc także obowiązku wystawiania mieszkańcom informacji PIT-8C.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lipca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-207/13-4/DS.