Ośrodek sportu, który odpłatnie wypożycza rowery, nie może potrącić sobie podatku od towarów i usług zapłaconego w związku z budową ścieżek rowerowych – orzekł WSA w Olsztynie.
Gmina pozyskała środki unijne na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem, m.in. ścieżek rowerowych. Upoważniła następnie swoją jednostkę organizacyjną, czyli ośrodek sportu i rekreacji (OSiR), do ponoszenia wydatków związanych z budową. Ośrodek jest jednostką budżetową oraz czynnym podatnikiem VAT i będzie nabywał we własnym imieniu i na swoją rzecz wszelkie towary oraz usługi niezbędne do realizacji inwestycji. Część budowy – ścieżki rowerowe – będzie przebiegała w pasie drogi gminnej. Gdy obiekt powstanie, korzystający z niego będą musieli zapłacić np. za wypożyczenie rowerów. Spór dotyczył problemu, czy ośrodkowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupów związanych z przedsięwzięciem. Skarżący uważał, że tak, ponieważ infrastruktura będzie służyła do prowadzenia działalności opodatkowanej OSiR. Minister finansów i sąd nie zgodzili się z takim stanowiskiem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnił, że status ośrodka nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że jest on podmiotem w pełni samodzielnie wykonującym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Jest on bowiem jednostką budżetową miasta utworzoną do realizowania zadań gminy. Ponadto z opisu stanu faktycznego wynika, że inwestorem jest gmina, a ośrodek działa w jej imieniu.
Zdaniem sądu OSiR jest podatnikiem VAT, ale tylko w takim zakresie, w jakim przymiot podatnika można przypisać samej jednostce samorządu terytorialnego. Sąd tłumaczył też, że art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie pozwala na odliczenie podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Dotyczy to kosztów budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, o której w momencie ich ponoszenia wiadomo, że za korzystanie z niej nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty.
Sąd dowodził, że nie ma zależności między wybudowaniem ścieżek rowerowych a działalnością opodatkowaną OSiR polegającą na wypożyczaniu rowerów. Ze ścieżek będą korzystały zarówno osoby, które wypożyczą (poniosą opłaty), jak i te, które przyjadą własnym rowerem (nie poniosą wydatków).
Organ podatkowy prawidłowo stwierdził więc, że ośrodek nie będzie miał prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do wybudowania m.in. ścieżek rowerowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
Nie ma związku między wybudowaniem ścieżek rowerowych a działalnością polegającą na wypożyczaniu rowerów
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 24 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ol 161/13.