Zwrot dokumentu korygującego przez kontrahenta oznacza, że ten potwierdził jego otrzymanie. Sprzedawca ma więc prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego.
Przepisy ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn.zm.) pozwalają na zmniejszenie podstawy opodatkowania w przypadku dokonania korekty faktury, ale pod warunkiem że kupujący potwierdzi, iż taką korektę otrzymał. Art. 29 ust. 4a ustawy o VAT ani żaden inny przepis nie precyzuje jednak formy, jaką to potwierdzenie powinno mieć.
Spór rozstrzygnął WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawa dotyczyła podatnika, który po otrzymaniu interpretacji indywidualnej chciał skorygować podstawę opodatkowania i w efekcie podatek należny. Zgodnie z interpretacją zamiast opodatkowania dostawy stawką 23 proc. zastosowanie miało zwolnienie z VAT. Wysłał więc faktury korygujące do kupującego, który po ich przyjęciu ma obowiązek obniżyć podatek naliczony. Kontrahent skarżącego odesłał mu jednak dokumenty. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy faktury korygujące weszły do obrotu prawnego, skoro zostały odesłane i w konsekwencji czy sprzedawca może obniżyć podstawę opodatkowania.
Zdaniem sądu rację miał podatnik. Sąd nie zgodził się z twierdzeniem organów podatkowych, że przez otrzymanie faktury korygującej należy rozumieć sytuację, w której kontrahent nie tylko ją dostanie, ale także przyjmie, czyli zaakceptuje jej treść, oraz zatrzyma. Jak wynika bowiem z wyroku NSA z 12 października 2010 r. (sygn. akt I FSK 1483/09), elementem składowym doręczenia dokumentu nie jest zajęcie przez adresata jakiegoś konkretnego stanowiska wobec jego treści.
Sąd stwierdził więc, że wprowadzenie faktur do obrotu prawnego następuje zarówno w przypadku ich przyjęcia, zaewidencjonowania i odliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego, jak i w sytuacji odesłania ich wystawcy. Sprzedawca może więc obniżyć podstawę opodatkowania. Wyrok jest nieprawomocny.
krok po kroku

Procedura korygowania podatku od towarów i usług

1. Podatnik VAT udziela po sprzedaży rabatu, bonifikaty lub po prostu pomylił się albo np. otrzymuje zwrot towarów, co powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania.

2. Podatnik musi wystawić fakturę korygującą. Fakturę taką należy oznaczyć wyrazami „korekta” lub „faktura korygująca”. W przypadku udzielenia rabatu do jednej dostawy lub większej liczby dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać:

● numer kolejny i datę wystawienia

● dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

– datę wystawienia,

– kolejny numer,

– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

– NIP,

– datę dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi,

– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych, rabatem,

– kwotę i rodzaj udzielonego rabatu,

– kwotę zmniejszenia podatku należnego.

3. Podatnik musi wysłać fakturę korygującą do nabywcy towaru lub usługi.

4. Nabywca towaru lub usługi powinien potwierdzić odebranie faktury korygującej (przepisy nie określają, jak to zrobić). Następnie zmniejsza on swój podatek naliczony.

5. Po otrzymaniu potwierdzenia od nabywcy podatnik sprzedawca zmniejsza podstawę opodatkowania i swój podatek należny. Oznacza to również konieczność uwzględnienia korekty w deklaracji VAT-7.

6. Jeśli podatnik otrzymał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej (25. dzień miesiąca) za dany okres rozliczeniowy, to uwzględnia korektę faktury w tej deklaracji. Z kolei w przypadku gdy potwierdzenie otrzymał po upływie terminu do złożenia deklaracji, korektę faktury uwzględnia w rozliczeniu za okres, kiedy to potwierdzenie uzyskał. Przykładowo jeśli podatnik udzielił rabatu w lutym a potwierdzenie otrzymania korekty otrzymał w lipcu, to korektę uwzględnia w deklaracji składanej za lipiec. Dopiero w tej deklaracji będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i podatek należny.

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27 marca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 82/13.