Podatnik, który przekazuje papiery wartościowe lub udziały w spółkach w zamian za certyfikaty funduszu inwestycyjnego, nie jest w związku z tą transakcją opodatkowany PIT.
Podatnik zamierza kupić certyfikaty zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Zamiast pieniędzy przekaże papiery wartościowe i udziały w spółkach z o.o. Chciał wiedzieć, jakie będą skutki podatkowe takiej operacji.
Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że musi zapłacić podatek dochodowy. Jak wynika bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (a zgodnie z pkt 10 również przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających).