Z nowelizacji ustawy o spadkach i darowiznach wynika, że wprowadzenie całkowitego zwolnienia dla osób najbliżej spokrewnionych nastąpiło kosztem likwidacji zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców przejmujących od rodziny działalność gospodarczą.

Podatnicy, którzy chcą przekazać swoim małżonkom lub dzieciom prowadzoną działalność gospodarczą w formie zakładu produkcyjnego, powinni się z tym pospieszyć, gdyż od przyszłego roku znika zwolnienie dla darowizn obejmujących zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe, usługowe. Nowe całkowite zwolnienie dla najbliższych członków rodziny miało niejako pochłonąć zwolnienie dla przekazywanej działalności gospodarczej, a więc nie miało być tu straty dla podatników. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy utracą prawo do zwolnienia z podatku w przypadku nabywanych z zagranicy maszyn używanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że szczególnie oni powinni pospieszyć się z odebraniem darowizny maszyn wykorzystywanych w prowadzonym przez nich zakładzie.

Już tylko tygodnie zostały na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego od darowanych maszyn z zagranicy

Zwolnienie zlikwidowane

Obecnie zwolnieniem jest objęte nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny. W przypadku niedotrzymania tych warunków oznacza to utratę zwolnienia od podatku. Jedynie gdy niemożność dalszego prowadzenia działalności następuje na skutek zdarzeń losowych, nie traci się zwolnienia, a tylko podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego. Od przyszłego roku zwolnienia tego już nie będzie.

PRZYKŁAD: OPODATKOWANIE MASZYN Przedsiębiorca prowadzi zakład produkcyjny, w którym wytwarza wędliny i przetwory mięsne. W styczniu 2007 roku otrzyma on jako darowiznę maszyny i urządzenia służące do przerobu artykułów mięsnych od zakładu zagranicznego, z którym ma podpisaną umowę handlową na odbiór produktów. Ponieważ od przyszłego roku darowizna taka nie będzie już objęta zwolnieniem z podatku, przekazanie polskiemu przedsiębiorcy maszyn i urządzeń będzie opodatkowane.

Darowizna maszyn

Podobnie zniknie zwolnienie przy nabyciu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą maszyn, urządzeń i narzędzi otrzymanych w darowiźnie z zagranicy, pod warunkiem że te maszyny, urządzenia i narzędzia zainstaluje on w prowadzonym przez niego zakładzie i w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia darowizny nie sprzeda ich lub nie przekaże bezpłatnie osobom trzecim. Niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia. Jest to o tyle ważne, że nowelizacja ustawy nie przewiduje podobnego zwolnienia. Należy wiedzieć, że przepisy przejściowe przewidują, że do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Dla przedsiębiorców, którzy noszą się z zamiarem odebrania darmowych maszyn z zagranicy, jest to więc ostatni moment, żeby skorzystać z likwidowanego zwolnienia.

WAŻNEOd przyszłego roku bezpowrotnie zniknie zwolnienie od nabycia przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w drodze darowizny maszyn, urządzeń i narzędzi otrzymanych z zagranicy, gdy otrzymane maszyny, urządzenia i narzędzia zostały zainstalowane w prowadzonym przez przedsiębiorcę zakładzie i w ciągu 3 lat od dnia przyjęcia darowizny nie zostały sprzedane i lub przekazane bezpłatnie osobom trzecim

Niedotrzymanie warunku

Jeśli okres 3-letni nie został dotrzymany i na przykład w 2006 roku zostały takie maszyny sprzedane, trzeba opodatkować przedmiot otrzymanej darowizny. Jeśli to nie nastąpi, a obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej – w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego – na okoliczność dokonania tej darowizny, to zgodnie z nowym przepisem należy zapłacić 20-proc. podatek. Obowiązek podatkowy przy darowiznach powstaje też z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania. Zgodnie z nowelizacją, w takim przypadku (powołania się na darowiznę, które nie została, choć powinna być opodatkowana) będzie stosowane 20-proc. opodatkowanie również do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli przed 1 stycznia 2007 r.