Co roku wiele podmiotów audytorskich nie przekazuje w terminie sprawozdań ze swojej działalności. Samorząd zawodowy nie ma jednak instrumentów, aby ten obowiązek wyegzekwować.
Firmy audytorskie w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku muszą przekazać do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) informacje m.in. o świadczonych usługach, przychodach czy też aplikacjach, które odbyli kandydaci na rewidentów w roku poprzednim. Wynika to z art. 49 ust. 3 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.). W tym roku (do 4 kwietnia, a więc już ponad miesiąc po terminie) swoich sprawozdań za 2012 r. nie przekazało jednak aż 187 spośród 1700 podmiotów audytorskich.
Problem powtarza się co roku, bo samorząd nie ma jak karać opornych firm. Może tylko przesyłać do nich pisma z prośbą o wypełnienie obowiązku.
Taki stan to efekt błędu legislacyjnego. Możliwość skreślania z listy za niezłożenie sprawozdań do KRBR przewiduje art. 54 ust 1 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach. Jednak został on sformułowany w niefortunny sposób. Zgodnie z nim skreślenie następuje w razie niespełnienia obowiązku określonego w art. 49 ust. 3 i art. 61 ust. 4. Pierwszy przepis (art. 49 ust. 3) mówi o obowiązku przekazywania sprawozdań do końca lutego, natomiast drugi (art. 61 ust. 4) o konieczności udostępniania dokumentacji rewizyjnej przez audytora jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej biegłemu grupy. Zastosowanie spójnika „i” powoduje, że skreślenie z listy może nastąpić tylko w sytuacji, gdy obie przesłanki zaistnieją. A takie sytuacje w praktyce się nie zdarzają.
Z tego też względu Komisja Nadzoru Audytowego (organ nadzoru publicznego) odrzuca wszystkie uchwały KRBR o skreśleniu podmiotu audytorskiego za nieskłada- nie sprawozdań.
– Rada dostrzega problem. Obecnie pracujemy nad projektem kompleksowej nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, w którym doprecyzowana zostanie także ta kwestia – mówi Ernest Podgórski, skarbnik KRBR.

Firmy audytorskie, które badają sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (np. spółki giełdowe), do końca marca muszą publikować dane o działalności na swojej stronie WWW