Urząd miasta pod koniec lat 80. postanowił wybudować szpital. W związku z tym wyznaczył właścicielom odpowiedniej działki termin do jej dobrowolnej sprzedaży – pod rygorem wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. W 1987 r. doszło do podpisania aktu notarialnego. Transakcja była zgodna z obowiązującą wtedy ustawą o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości, a cena – z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wywłaszczona działka nie została jednak wykorzystana pod budowę szpitala. W 1998 r. skarżący nabył prawa do spadku po zmarłych właścicielach ziemi, a 10 lat później zwrócił się do gminy o zwrot nieruchomości. Po kolejnych 3 latach doszło do zawarcia ugody, zgodnie z którą spadkobierca miał otrzymać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.

Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy należy je opodatkować PIT. Zdaniem skarżącego powinno być ono zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu odszkodowania wypłaconego m.in. na mocy przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

Organy podatkowe nie podzieliły tej argumentacji, a sąd oddalił skargę podatnika. Wyjaśnił, że możliwość skorzystania ze zwolnienia z PIT dotyczy odszkodowania wypłaconego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Zgodnie z nią przysługuje ono za wywłaszczenie nieruchomości. Natomiast w sytuacji, gdy dana nieruchomość lub jej część stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje jedynie roszczenie o zwrot działki. Zdaniem sądu odszkodowanie wypłacone skarżącemu nie spełnia więc wymogu z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, bo nie zostanie ono wypłacone na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 28 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Po 886/12.