Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania musi wyjaśnić, jakie regulacje obowiązują w innym kraju. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Podatnik zapytał polskiego fiskusa o opodatkowanie umorzenia akcji przez spółkę z siedzibą w Luksemburgu, w której ma udziały. Zaprezentował też własne stanowisko. W sprawie miały zastosowanie przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Luksemburgiem. Minister uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.
Spór trafił do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uchylił on interpretację, ale z powodów proceduralnych. Zdaniem WSA polskie organy podatkowe, aby właściwie rozstrzygnąć zagadnienie, powinny wystąpić do władz podatkowych Luksemburga z prośbą o wyjaśnienie, jakie regulacje prawno-podatkowe obowiązują w tym kraju.
Następnie sprawa trafiła do NSA. Sąd kasacyjny oddalił skargę, ale nie zgodził się z uzasadnieniem sądu I instancji. Zgodnie bowiem z art. 184 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn.zm.) NSA oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw do jej złożenia albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu. W omawianej sprawie wystąpił ten drugi przypadek. Sąd kasacyjny uznał, że WSA prawidłowo uchylił interpretację, ale nie zgodził się z jego zaleceniem. NSA podkreślił, że w przypadku interpretacji indywidualnych to podatnik musi przedstawić szczegółowo stan faktyczny, co jest niezbędne do tego, aby organ podatkowy zajął stanowisko. Zalecenie WSA, aby organ podatkowy wystąpił do władz podatkowych Luksemburga, jest więc bezpodstawne. To podatnik powinien wyjaśnić, jakie regulacje dotyczące umorzenia akcji i ich opodatkowania obowiązują w Luksemburgu. Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 1584/11.