Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r., nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli:

• wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego;

• pracownik użytkuje monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Treść rozporządzenia nie wskazuje na konkretną formę realizacji powyższego obowiązku. Z reguły ustalenia na ten temat stanowią część wewnętrznych regulaminów pracy lub odrębnych regulaminów z zakresu BHP. W aktach tych pracodawcy najczęściej wskazują również kwotę, za jaką pracownik może otrzymać okulary korekcyjne – rozporządzenie jej nie określa.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów obowiązek pracodawcy dotyczy tylko tych sytuacji, gdy lekarz zaleci stosowanie okularów podczas badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Tym samym pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych na podstawie przedstawionego przez niego zaświadczenia uzyskanego poza tokiem profilaktycznej opieki zdrowotnej – np. przy okazji kolejnej wizyty u lekarza okulisty (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 października 2012 r., nr ILPB1/415-673/12-2/TW).

Brak przychodu

Z obowiązkiem pracodawcy skorelowane jest przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT zwolnienie z opodatkowania przychodu pracowników z tytułu otrzymania okularów korygujących lub zwrotu kosztów ich zakupu. Niemniej warto pamiętać, że warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest:

• przedstawienie przez pracownika ważnego zaświadczenia od lekarza okulisty wydanego w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej;

• użytkowanie przez pracownika monitora co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy;

• udokumentowanie zakupu okularów fakturą wystawioną na pracownika lub pracodawcę.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przez pracowników po spełnieniu wskazanych wyżej przesłanek potwierdzają interpretacje podatkowe, m.in. dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2012 r. (nr IPPB4/415-287/12-2/JK3) oraz dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 marca 2012 r. (nr IBPBII/1/415-1026/11/MK).

Z kolei minister finansów w interpretacji ogólnej z 16 marca 2011 r. (nr DD3/033/30/CRS/11/95) potwierdził, że zarówno udokumentowanie zakupu fakturą wystawioną na pracownika, jak i na pracodawcę uprawnia pracownika do skorzystania ze zwolnienia z PIT. We wskazanej wyżej interpretacji ogólnej minister finansów rozstrzygnął również, że formą realizacji obowiązku pracodawcy może być także zapewnienie pracownikowi soczewek kontaktowych.