Praca spawacza nie jest obojętna dla oczu i wymaga dobrego wzroku. Przedsiębiorca zatrudniający takich pracowników refundował im koszt zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki profilaktycznych badań okulistycznych wykazywały potrzebę ich stosowania na tym stanowisku. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach od takiego świadczenia nakazał potrącić PIT (interpretacja indywidualna z 23 sierpnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/415-601/13/JP). Wyjaśnił, że świadczenia pracownicze wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Obowiązek zapewnienia danego świadczenia musi jednak wyraźnie wynikać z odrębnych przepisów. W pracach spawalniczych wymagane są wprawdzie środki ochrony oczu, ale nie dotyczy to okularów korekcyjnych. Te zapewnia się na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Organ podatkowy uznał więc, że spawacz nie może skorzystać ze zwolnienia.

Marzena Rączkiewicz, ekspert księgowości płacowej w Roedl & Partner, przyznaje, że rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. nr 40, poz. 470 z późn. zm.) nie stanowi wprost o stosowaniu przez tę grupę zawodową okularów korygujących wzrok przy wykonywaniu tego rodzaju pracy.

– Brak jest podstaw do stosowania zwolnienia z podatku, jeśli pracodawca zwróci koszt ich zakupu pracownikowi – podkreśla Marzena Rączkiewicz.

Obowiązek zapewnienia okularów wynika z przepisów rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973 z późn. zm.).

– Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w zakresie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok, muszą być spełnione określone warunki – zauważa ekspert Roedl & Partner.

Pierwszy to otrzymanie pisemnego zalecenia ich stosowania od okulisty. Drugi to użytkowanie okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Niespełnienie któregokolwiek z tych wymogów wyklucza stosowanie zwolnienia.

Wnioski płynące z interpretacji dotyczącej spawaczy można rozciągać także na pracowników zaliczanych do innych grup zawodowych.

– Pracodawcy muszą więc uważać, aby refundując pracownikowi zakup okularów korygujących wzrok, pochopnie nie zastosować zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT – komentuje Marzena Rączkiewicz.

Jeśli refundacja kosztów zakupu okularów nie spełnia warunków zwolnienia, to podlega opodatkowaniu jako przychód pracownika ze stosunku pracy.

Dyrektor IS w Katowicach wyjaśnił, że pracodawca jako płatnik powinien koszt okularów doliczyć do wynagrodzenia pracownika, a następnie obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.