Gmina, która jest organem założycielskim zakładu budżetowego, nie może po jego likwidacji aktualizować zgłoszenia NIP i domagać się zwrotu podatku – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Gmina w 2006 r. powołała do życia zakład budżetowy. Naczelnik urzędu skarbowego zarejestrował zakład jako podatnika VAT i nadał mu numer identyfikacji podatkowej (NIP). W grudniu 2011 r. zakład poinformował naczelnika o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT i o swojej likwidacji. W styczniu 2012 r. skarżąca gmina wystąpiła o aktualizację zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 zakładu. We wniosku podała własny rachunek bankowy, aby urząd dokonał zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług, przysługującego zlikwidowanemu zakładowi. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2. Wyjaśnił, że we wniosku o aktualizację można wskazać jedynie rachunki bankowe należące do podmiotu, którego dotyczy wpis w rejestrze. Nie można więc podać rachunku innego podmiotu, nawet jeśli jest to organ założycielski. Gmina nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i złożyła skargę do sądu.
WSA orzekł, że urząd miał rację. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o NIP (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) podatnicy VAT mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Jednak jak wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o NIP, w przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika nadany mu NIP wygasa z mocy prawa. Sąd orzekł więc, że organy podatkowe miały rację, że zgłoszona przez gminę aktualizacja danych nieistniejącego podmiotu jest nieskuteczna. W przypadku likwidacji zakładu budżetowego, polegającej na przejęciu przez gminę zarówno środków pieniężnych, jak i rzeczowych (wynika to z przepisów ustawy o finansach publicznych), nie mamy do czynienia z podatkowym następstwem prawnym, o jakim mowa w art. 93b Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). O sukcesji podatkowej można mówić w przypadku, gdy na skutek reorganizacji samorządowych zakładów budżetowych dochodzi do ich połączenia lub przekształcenia w nową jednostkę organizacyjną, na warunkach określonych w odrębnych przepisach. W efekcie gmina nie odzyska VAT, który przysługiwał zakładowi budżetowemu. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 11 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 672/12.