Podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonują koszty według daty wystawienia faktury - mówi Sławomir Czyż, doradca podatkowy, wspólnik w Czyż Łabno doradcy podatków.
Niektórzy przedsiębiorcy ponoszą jeszcze pewne wydatki, które dotyczą przychodów zaklasyfikowanych do 2012 roku – np. koszty reklamy, prenumerat czy ubezpieczeń. Jak rozliczać tego typu wydatki?

Wszystkie koszty musimy podzielić na koszty bezpośrednio albo pośrednio związane z przychodami. Zacznijmy od kosztów bezpośrednich. Takim kosztem może być na przykład uiszczony w 2013 r. podatek akcyzowy od sprzedaży konkretnych wyrobów akcyzowych, która to sprzedaż została zrealizowana w 2012 r. W przypadku firm prowadzących księgi rachunkowe przyporządkowanie bezpośrednich kosztów do określonego roku podatkowego zależy od tego, kiedy zostały one poniesione. Jeśli po zakończeniu roku podatkowego, ale do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego przez firmę i nie później niż do upływu terminu złożenia rocznej deklaracji CIT-8, to koszty te należy potrącić w tym roku, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (w przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jest to ostatni dzień marca; w tym roku z uwagi na to, że dzień ten wypada w niedzielę, a w poniedziałek przypada drugi dzień świąt wielkanocnych – będzie to wtorek, 2 kwietnia). Jeżeli jednak koszty zostały poniesione później – albo po dniu złożenia sprawozdania, albo po upływie terminu do złożenia deklaracji – to koszty potrąca się już w kolejnym roku podatkowym.

Przykładowo, jeżeli podatnik sporządził sprawozdanie finansowe 20 stycznia 2013 r., to koszty bezpośrednio związane z przychodem powstałym w 2012 r., ujęte w księgach rachunkowych 2013 roku na dzień przypadający do 20 stycznia 2013 r., należy przypisać do roku podatkowego, w którym został rozpoznany przychód, czyli do 2012 r. Natomiast dla tego podatnika koszty bezpośrednie – związane ze starym przychodem, ujęte w księgach rachunkowych 2013 roku na dzień przypadający po 20 stycznia 2012 r. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w 2013 r.

A jak należy rozliczać pośrednie koszty uzyskania przychodów, np. koszty reklamy realizowanej w okresie przypadającym od listopada 2012 r. do maja 2013 r., a uregulowane przez podatnika, z góry, jeszcze w 2012 r.?

Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest wprost określone, jaka ich część dotyczy opłat za działania reklamowe w konkretnych miesiącach danego roku podatkowego, to stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jeżeli zatem usługa reklamowa byłaby wykonywana na przełomie lat podatkowych, to należałoby rozdzielić proporcjonalnie (według liczby miesięcy) kwotę wydatku na część stanowiącą koszt 2012 roku oraz część zaliczaną do kosztów 2013 roku.

Czy podatnicy PIT również w ten sposób rozliczają koszty ponoszone na przełomie roku?

Przedsiębiorcy opodatkowani PIT i prowadzący księgi rachunkowe rozliczają takie koszty analogicznie. Jednak ci podatnicy, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, stosują metodę uproszczoną, sprowadzającą się do ewidencjonowania kosztów według daty wystawienia faktury dokumentującej zakup, a więc do rozpoznawania kosztów na bieżąco.

Kiedy płacący PIT muszą prowadzić księgi rachunkowe
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w przeliczeniu na złote równowartość co najmniej 1,2 mln euro. Limit wyrażony w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Jeżeli w 2012 r. przychody netto podmiotu osiągnęły wartość 4 936 560 zł, to od 1 stycznia 2013 r. musi on prowadzić księgi rachunkowe.