Organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej zobowiązanie podatkowe, jeśli zgadza się z wysokością kwoty wykazanej przez podatnika w deklaracji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Spółka złożyła deklarację dotyczącą podatku od gier i zapłaciła daninę. Następnie złożyła wnioski o stwierdzenie nadpłaty i korektę tych deklaracji. Organy celne wszczęły więc postępowanie podatkowe. Po jego przeprowadzeniu wydały decyzje odmawiające stwierdzenia nadpłaty, a następnie decyzje określające zobowiązania w podatku od gier w takiej samej wysokości, jak pierwotnie zadeklarowane przez spółkę. Skarżąca zarzuciła organom naruszenie art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), ponieważ nie mogły wydać decyzji określającej identyczną wysokość podatku jak ta, która wynikała z deklaracji.
Sąd zgodził się z podatnikiem. Wyjaśnił, że ze wspomnianego przepisu wynika, iż organ podatkowy ma obowiązek wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania m.in. w przypadku, gdy jest ona inna niż wykazana w deklaracji podatnika. W tej sytuacji powinien więc poprzestać na wydaniu decyzji odmawiającej stwierdzenia nadpłaty. Wyrok jest nieprawomocny.
Organ powinien wydać decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 24 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 392/12