Podatnik nie może się domagać, aby organy podatkowe, które go skontrolowały i umorzyły postępowanie dotyczącego nieujawnionych źródeł przychodów, określiły, jakie przychody i wydatki miał w danym roku i w latach następnych.
Postępowanie dotyczyło nieujawnionych źródeł przychodów. Organy podatkowe wymierzyły podatnikowi 75-proc. daninę od dochodów z nieujawnionych źródeł. Obliczono ją na 200 tys. zł w 2001 roku. Decyzja została uchylona w wyniku orzeczenia sądu – najpierw wojewódzkiego, a potem NSA. Sądy uznały, że w sposób nieprawidłowy przeprowadzono postępowanie dowodowe. Organy umorzyły więc postępowanie i podatnik daniny płacić nie musiał. Jednak ponownie zaskarżył decyzję do sądu. Uważał, że fiskus powinien wydać taką decyzję, która określałaby wprost, że miał w danym roku, a także w kolejnych latach, nadwyżkę przychodów nad wydatkami. To stanowiłoby dla niego także zabezpieczenie na przyszłość – na wypadek kolejnych postępowań podatkowych.
Organy odmówiły. Sprawa ponownie trafiła do sądów. WSA w Gdańsku przyznał rację podatnikowi. Stwierdził, że może być on zainteresowany prawidłowym określeniem przychodów, którymi dysponował w kontrolowanym okresie. Sąd stwierdził, że w przypadku ewentualnego wszczęcia postępowania w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów za kolejne lata podatkowe podstawę ustaleń mogą stanowić kwoty wynikające z decyzji dotyczącej 2001 roku.
NSA jednak uchylił ten wyrok sądu I instancji i stwierdził, że organy nie muszą spełniać żądania podatnika. Według sądu kasacyjnego skoro sprawa już się zakończyła i organy umorzyły postępowanie, to nie mogą określać przychodów i wydatków za rok, którego dotyczyło postępowanie, i dawać mu zapewnienia, że w tym roku nie wydał więcej pieniędzy, niż był w stanie zgromadzić. Nie mogą też robić tego w odniesieniu do kolejnych lat. To wymaga wszczęcia kolejnych postępowań dowodowych za konkretne lata podatkowe.
Wyrok jest prawomocny.
Fiskus przygląda się wydatkom podatnika poniesionym w danym roku kalendarzowym
Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organy ustalają na podstawie poniesionych przez podatnika w roku kalendarzowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. Takie działania podejmują, jeżeli wydatki i wartość zgromadzonego mienia nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym wcześniej, a pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 1127/11).