Zaliczkę za grudzień podatnicy mogli zapłacić do 20 stycznia (w tym roku wyjątkowo – do 21 stycznia). Mogli też tego uniknąć. Warunkiem było złożenie rocznego zeznania podatkowego. Lecz czy konieczna była także zapłata w tym terminie wynikającej z niego kwoty? Fiskus odpowiada jednoznacznie: tak; eksperci są podzieleni.

Problem z interpretacją

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc (zwykle grudzień) lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20. dnia następnego roku podatkowego.
Podatnik nie musi jednak wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu złoży zeznanie roczne na zasadach określonych w art. 45.
Nasz czytelnik uważał, że w związku z tym, że złożył zeznanie przed 21 stycznia, nie musi wpisywać zaliczki za grudzień do formularza zeznania, ponieważ wystarczy podać podatek za cały rok. Krajowa Izba Podatkowa wyjaśniła jednak podatnikowi, że kwotę zaliczki za grudzień trzeba wpisać.
Zdaniem Wojciecha Matuszczaka, konsultanta w RSM Poland KZWS, organy podatkowe mają rację. Ekspert przyznaje, że w przypadku niezapłacenia zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego istnieją wątpliwości, czy należy ją wykazać w zeznaniu rocznym składanym do 20. dnia (zwykle stycznia) następnego roku podatkowego. Przepisy ani treść odpowiedniego formularza nie dają jednoznacznej odpowiedzi. – Niemniej moim zdaniem zaliczkę należną za ostatni miesiąc roku podatkowego należy ze względów czysto praktycznych wykazać w odpowiednim polu zeznania – stwierdza Wojciech Matuszczak.

Wpłata należności

Zdaniem naszego czytelnika w przypadku złożenia zeznania rocznego do 20 stycznia podatek można zapłacić do 30 kwietnia, ponieważ art. 44 ust. 6 ustawy o PIT odsyła do terminów zapłaty określonych w art. 45. Faktycznie art. 45 ustawy stanowi, że należny podatek wynikający z zeznania trzeba zapłacić do 30 kwietnia. Krajowa Informacja Podatkowa wyjaśniła jednak, że jeśli zeznanie podatkowe zostanie złożone do 20 stycznia, to wynikający z niego podatek dochodowy należy wpłacić również do 20 stycznia.
Eksperci nie są zgodni. Wojciech Matuszczak również w tym przypadku zgadza się ze stanowiskiem fiskusa. Jak mówi, od 1 stycznia 2012 r. istnieją dwie przesłanki zwalniające z obowiązku płacenia zaliczki na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego, tj. złożenie zeznania rocznego i zapłata wynikającego z niego podatku przed upływem terminu przewidzianego do wpłaty tej zaliczki, tj. do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypadł w niedzielę). Oznacza to – stwierdza – że po złożeniu zeznania podatkowego podatnik nie może zwlekać z zapłatą podatku do 30 kwietnia 2013 r.

Odmienne podejście

Z kolei Piotr Barczyk, ekspert podatkowy w KPMG, tłumaczył na łamach DGP, że ustawodawca zawarł w ustawie o CIT (analogiczne przepisy są w ustawie o PIT – przyp. red.) możliwość optymalizacji, sprowadzającą się do tego, że samo tylko złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu płatności zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał sprawia, że nie jest konieczna jej zapłata. W efekcie podatek wynikający z rocznego rozliczenia można zapłacić do 30 kwietnia. Takie stanowisko wynika z literalnej wykładni przepisów.
Sporny przepis – art. 44 ust. 6 ustawy o PIT
Zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy, wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Zapłata podatku musi być do 20 stycznia – twierdzą organy podatkowe