Zaliczki kwartalne odroczą płatność podatku dochodowego nawet o dwa miesiące. Wybrać je mogą jednak tylko przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą albo tzw. mali podatnicy.

Przedsiębiorcy, którzy niedawno otworzyli działalność gospodarczą i w związku z tym nie mają możliwości wpłacania zaliczek uproszczonych (szerzej w analizie Tax Care z 19.02. br. „Do jutra możesz „zaciągnąć kredyt u fiskusa”) mają inną opcję – zaliczki kwartalne.

Tylko dla małych przedsiębiorców oraz rozpoczynających działalność

W tym przypadku istotny jest jednak status podatkowy przedsiębiorcy. Z takiej formy regulowania zobowiązania wobec fiskusa mogą bowiem korzystać tylko tzw. mali podatnicy oraz rozpoczynający działalność gospodarczą.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego kwota przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w ubiegłym roku podatkowym równowartości w złotych 1.200.000 euro, z zaokrągleniem do 1.000 zł. (w 2012 r. jest to 5 324 000 zł). Za podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą, który może skorzystać z kwartalnego rozliczania zaliczek na PIT, nie uznaje się osoby, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadziła działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami i istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Konieczna informacja na piśmie

Jeżeli przedsiębiorca jest tzw. małym podatnikiem i chce wpłacać zaliczki kwartalnie, musi o tym powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do 20 tego lutego. Natomiast osoby, które rozpoczynają w trakcie roku działalność gospodarczą powinny poinformować fiskusa o swoim wyborze w terminie do dnia poprzedzającego dzień założenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż przed dniem uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie w obu przypadkach należy złożyć na piśmie. Nie ma ono ustalonego wzoru ani wymaganego formularza. Taka informacja jest ważna także w kolejnych latach, co oznacza, że o zawiadomieniu muszą również pamiętać te osoby, które chcą zrezygnować z zaliczek kwartalnych i wrócić do wpłacania zaliczek miesięcznych albo zmienić formę rozliczania na uproszczoną (jeżeli spełniają do niej warunki).

Cztery razy zamiast 12

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na kwartalne regulowanie zaliczek na podatek dochodowy będzie musiał wyliczać i wpłacać należność z tego tytułu cztery razy w roku zamiast 12 (odpowiednio do 20 tego kwietnia, 20 lipca i 20 października za I-III kwartał, natomiast za IV kwartał w terminie do 20 tego stycznia, chyba że wcześniej zostanie złożone zeznanie roczne i zapłacony podatek). W przeciwieństwie do zaliczek uproszczonych, zaliczki kwartalne są wyliczane na podstawie osiągniętego w danym okresie przychodu i poniesionych kosztów. Oznacza to, że w ten sposób przedsiębiorca może „odroczyć” termin wpłaty zaliczki za pierwszy i drugi miesiąc każdego kwartału, co pozwala na zachowanie większej płynności finansowej i możliwość zakładania np. krótkoterminowych lokat. Trzeba jednak pamiętać, że jest to metoda dla zdyscyplinowanych podatników, bo kwartalna kwota podatku jest z reguły wyższa od przypadającej na jeden miesiąc.

Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care