Firmy farmaceutyczne organizują konferencje, podczas których informują zaproszonych lekarzy o zasadach prawidłowego stosowania oferowanych przez nie leków czy przeciwwskazaniach w ich stosowaniu. Podczas takich spotkań reklamują też swoje produkty. Co do zasady udział lekarza w szkoleniu stanowi dla niego przychód, który powinien być rozliczony w deklaracji PIT. Jednak lekarz nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego, jeżeli organizator zadba, by uczestnictwo w konferencji było świadczeniem, które wpisuje się w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowo nie przekracza kwoty 200 zł.

Warunki zwolnienia

Żeby uczestnik nie zapłacił PIT, organizator szkolenia czy konferencji musi zatroszczyć się o to, żeby spełnione zostały trzy warunki. Pierwszy jest taki, że lekarz musi otrzymać nieodpłatne świadczenie w związku z promocją lub reklamą firmy farmaceutycznej. Biorąc pod uwagę, że z zasady szkolenia i konferencje mają wpłynąć na świadomość lekarzy, że na rynku pojawiły się lub istnieją określone produkty lecznicze, które mogą konkurować z innymi lekami, należy przyjąć, iż organizowane są one w celach reklamowych.

W wyroku z 3 września 2012 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 3421/11) stwierdził, że wskazane konferencje nie są co prawda szkoleniami obowiązkowymi, związanymi np. z koniecznością uzyskiwania przez lekarzy tzw. punktów edukacyjnych. Niemniej jednak mieszczą się one w pojęciu reklamy produktu leczniczego w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Reklamą taką jest działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby wypisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Przykładowe zdarzenia, które należy uznawać za przejaw reklamy produktu leczniczego, są określone w art. 52 prawa farmaceutycznego. Przykładowo reklamą będzie np. sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi czy dostarczanie próbek produktów leczniczych.