Od 1 stycznia 2013 r. zlikwidowany zostanie Monitor Polski B, pozostanie jedynie Monitor Sądowy i Gospodarczy. Dla wielu firm zmiana oznacza niższe koszty ogłaszania sprawozdań finansowych.

Zmiany wynikają z tzw. ustawy deregulacyjnej, uchwalonej jeszcze we wrześniu 2011 r.

Od 2013 r. firmy prowadzące księgi rachunkowe, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłego rewidenta, nie będą już musiały ogłaszać swoich sprawozdań w Monitorze Polskim B, bo ten zostanie zlikwidowany. Dotychczas koszt publikacji sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi załącznikami był wysoki - w 2012 r. opłata za jedną stronę publikacji wynosiła prawie 800 zł.

Firmy te będą nadal przekazywać swoje sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie przekazywana automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie wpisu w tym Monitorze będzie wynosić 250 zł. Jeśli dodać do tego opłatę od wniosku o przyjęcie dokumentów przez sąd, w wysokości 40 zł, łączny koszt złożenia sprawozdania finansowego przez firmy objęte KRS wyniesie 290 zł.

Firmy, które muszą poddawać swoje roczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ale nie muszą ich składać do Krajowego Rejestru Sądowego (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych), będą płacić 500 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą publikowane tylko ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych, a przez kodeks postępowania cywilnego - tylko pod warunkiem, że obowiązek ich ogłaszania wynika z tego kodeksu.

Sprawozdania finansowe spółdzielni będą publikowane w Monitorze Spółdzielczym, a zasady publikacji się nie zmienią.