Przychody z tytułu uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną określa się proporcjonalnie do prawa do udziału w jej zysku. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.
Podatnik jest wspólnikiem spółki jawnej, tworzącej gry komputerowe. Chce podpisać z nią umowę, na podstawie której będzie pisał oprogramowanie do gier i przenosił na spółkę autorskie prawa majątkowe. Chciałby wiedzieć, czy wynagrodzenie z tego tytułu będzie mógł uznać za koszt przy obliczaniu podatku od przychodów z udziału w spółce. Na to pytanie twierdząco odpowiedział dyrektor izby skarbowej w Warszawie.
Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci (a w razie prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników). Dotyczy to wszelkiego rodzaju pracy świadczonej przez określone osoby na rzecz zatrudniających je podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą; niezależnie do tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, czy też bez podstawy prawnej.