Jednym z warunków podatkowej amortyzacji budynków jest to, aby były one kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Kiedy można uznać, że budynek jest kompletny i zdatny do użytku?
Zagadnienie to rozstrzygał NSA w wyroku z 6 września 2012 r. (sygn. akt II FSK 170/11). Podatnik wynajmował w ramach prowadzonej działalności budynki.
Jeden z nich pod względem konstrukcyjnym i technicznym był zrealizowany w całości, natomiast jego część nie została wykończona z powodu uzależnienia prac od oczekiwań najemców. Organ podatkowy uznał, że budynek nie spełnia warunku kompletności, więc podatnik nie ma prawa zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów.
NSA przyznał, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia kompletności, jednak prawem podatnika jest możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania źródła przychodów, o ile nie zostały one wyłączone przez ustawę.
Podatnik poniósł wymierne koszty wytworzenia budynku biurowego z powierzchnią pod wynajem, czyli zrealizował inwestycję w celu osiągnięcia przychodów. Uzyskał ponadto częściowe pozwolenie na użytkowanie budynku, w którym prowadzi działalność gospodarczą, wynajmując lokale osobom trzecim.
Nie ma też regulacji wykluczającej poniesione przez niego wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Wszystko to razem sprawia, że nie ma przeszkód, aby stanowiły one taki koszt. W przypadku środków trwałych, jakimi są budynki, rozliczenie podatkowe poniesionych wydatków na wytworzenie następuje w postaci odpisów amortyzacyjnych.
Zdaniem NSA za kompletny i zdatny do używania środek trwały należy uznać taki, który może być i jest gospodarczo wykorzystywany – nawet w części – w celu uzyskania przychodów.
Wykładnia przepisów zaprezentowana przez sąd jest słuszna i odpowiada realiom gospodarczym, panującym na rynku wynajmu nieruchomości. Często jest tak, że proces wynajęcia budynku zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Wyrok NSA potwierdza, że częściowe wynajęcie budynku nie stoi na przeszkodzie jego amortyzacji jako całości.