Jednym z warunków podatkowej amortyzacji budynków jest to, aby były one kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Kiedy można uznać, że budynek jest kompletny i zdatny do użytku?
Zagadnienie to rozstrzygał NSA w wyroku z 6 września 2012 r. (sygn. akt II FSK 170/11). Podatnik wynajmował w ramach prowadzonej działalności budynki.
Jeden z nich pod względem konstrukcyjnym i technicznym był zrealizowany w całości, natomiast jego część nie została wykończona z powodu uzależnienia prac od oczekiwań najemców. Organ podatkowy uznał, że budynek nie spełnia warunku kompletności, więc podatnik nie ma prawa zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów.