Zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień należy ująć w księgach w dacie płatności. Rozliczenie roczne trzeba uwzględnić za 2012 rok.
W tym roku po raz pierwszy podatnicy nie muszą w grudniu odprowadzać podwójnej zaliczki (za listopad i grudzień) na podatek dochodowy. Za ostatni miesiąc tego roku wpłacą ją do 21 stycznia (20 przypada w niedzielę). Będzie to miało wpływ na rozliczenia w księgach rachunkowych podatników CIT, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

Rozliczenie podatku

Według Macieja Czapiewskiego, biegłego rewidenta, partnera w HLB M2 Audyt, zaliczka za grudzień powinna być ujęta w księgach rachunkowych nowego roku obrotowego, tj. w dacie płatności.
– Jeżeli wartość zaliczek uiszczonych do końca roku, bez tej za ostatni miesiąc, przewyższy wartość podatku obliczoną za dany rok, jednostka wykaże na koniec roku należność w CIT. W przeciwnym przypadku – zobowiązanie – twierdzi nasz rozmówca. Jeżeli podmiot rozliczy podatek za rok 2012 w lutym czy marcu 2013 r., to trzeba to uwzględnić w księgach rachunkowych 2012 r.
Do tej pory (gdy zaliczkę na podatek za grudzień płaciło się w grudniu) saldo rozrachunków z tytułu podatku dochodowego na koniec roku obrotowego (konto 220 Rozrachunki publicznoprawne) powinno pokrywać się – co do zasady – z kwotą wykazaną w deklaracji rocznej jako podatek do zapłaty/zwrotu. Po zmianach wartość salda rozrachunków z tytułu podatku dochodowego na koniec roku obrotowego będzie się różnić od kwoty wykazanej w deklaracji rocznej jako kwota do zapłaty/zwrotu o wartość zaliczki za ostatni miesiąc, ujętej w księgach za styczeń 2013 r.
Maciej Czapiewski wyjaśnia, że wyjątkiem jest sytuacja, gdy podatnik złoży deklarację roczną i ureguluje ewentualne zobowiązanie przed upływem terminu płatności zaliczki za ostatni miesiąc roku – wtedy wpłata zaliczki za grudzień nie jest wymagana.

Jaka jest praktyka

Przyjmijmy, że spółka z o.o. ujęła w księgach rachunkowych roku 2012 zaliczki na CIT od stycznia do listopada w kwocie: 110 000 zł (zaliczki zryczałtowane ustalone w wysokości 1/12 podatku za 2010 r.). Nie obliczano rzeczywistego podatku dochodowego za poszczególne miesiące. 21 stycznia 2013 r. została ujęta zaliczka za grudzień w wysokości 10 000 zł. W lutym księgowy sporządził CIT-8, z którego wynika, że podatek za 2012 r. wynosi 150 000 zł.
Oznacza to, że do lutego 2013 r. w księgach roku 2013 saldo konta 220 Rozrachunki publicznoprawne wykazywało kwotę 110 000 zł po stronie Wn. Po sporządzeniu deklaracji zaksięgowano kwotę 150 000 zł (strona Wn konta 871 – Podatek dochodowy, strona Ma konta 220 – Rozrachunki publicznoprawne), w wyniku czego saldo zobowiązań z tytułu podatku dochodowego wynosi 40 000 zł. Saldo to zostało rozliczone częściowo w styczniu 2013 r. (zaliczka 10 000 zł) oraz do końca marca w pozostałej wysokości (30 000 zł – kwota zgodna z deklaracją).

Podatek dochodowy za grudzień trzeba wpłacić do 21 stycznia