Osoba, która w niewłaściwy sposób wypełniła zgłoszenie celne, może naprawić błąd, składając wniosek o sprostowanie lub umorzenie deklaracji.
– Sprostowanie zgłoszenia celnego polega na doprecyzowaniu danych dotyczących importowanych produktów. Po wprowadzonych zmianach deklaracja celna nie może jednak dotyczyć innych towarów niż te, które importer zgłosił na początku – tłumaczy Joanna Kępa, rzecznik Izby Celnej w Kielcach.
Aby sprostować zgłoszenie, importer musi złożyć wniosek do organu celnego, zanim celnicy poinformują go o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów. Deklaracji nie będzie można też poprawić, gdy celnicy sami odkryją, że podane dane są nieprawidłowe.
– Jeśli sprostowanie dotyczy drobnych omyłek, np. w adresie, celnicy skreślą nieprawidłowości i wprowadzą korekty. W przypadku poważnych błędów importer otrzyma decyzję administracyjną, w której funkcjonariusze określą wysokość długu celnego – dodaje Joanna Kępa.
Reklama
Inaczej poprawia się błędy w deklaracji po zakończonej odprawie celnej i zwolnieniu towarów. Po ich dopuszczeniu do obrotu celnicy na wniosek importera, który chce coś skorygować, będą musieli przeprowadzić postępowanie kontrolne. Po jego zakończeniu zostanie wydana decyzja korygująca zgłoszenie pierwotne. Importer będzie miał dwa dokumenty: deklarację celną z błędami i decyzję korygującą.
Zgłoszenie celne może zostać także – na wniosek – umorzone. Zgodnie z przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego jest to możliwe tylko wtedy, gdy towar został omyłkowo zgłoszony do złej procedury celnej oraz gdy zaistniały szczególne okoliczności, w wyniku których objęcie go wskazaną procedurą celną nie jest już uzasadnione.