Rada gminy we wzorach informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości nie może zamieścić klauzuli, zgodnie z którą podatnik oświadcza, że jest świadomy konsekwencji karnych za podanie fałszywych danych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Rada gminy przyjęła uchwałę m.in. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości. We wzorze pojawił się zapis, zgodnie z którym składający lub osoba reprezentująca składającego deklarację twierdzi: „uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”.
Skargę do sądu na powyższą uchwałę rady gminy złożył prokurator. Zgodnie z art. 53 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) prokurator jest uprawniony do wniesienia skargi, przy czym w przypadku skargi na akty prawa miejscowego (czyli np. uchwałę rady gminy) nie jest ograniczony terminem. Zarzucił, że rada gminy nie ma uprawnień do określania we wzorze deklaracji powyższej klauzuli.
Sąd zgodził się z prokuratorem. Wskazał, że rada gminy nie miała podstaw prawnych do zawarcia we wzorze deklaracji powyższego zapisu. W efekcie sąd, na podstawie art. 147 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdził, że uchwała jest nieważna.
WSA wyjaśnił, że obowiązek ustalenia obowiązującego wzoru informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, nakłada na radę gminy art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
W myśl art. 233 par. 6 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, jakim może być formularz, ale pod warunkiem, że przyjmujący oświadczenie (w omawianej sprawie gminny organ podatkowy) uprzedził składającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Podmiot przyjmujący oświadczenie musi mieć jednak ustawowe uprawnienie do zawarcia w formularzu klauzuli karnej. WSA wyjaśnił, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ani żadna inna, nie dają radzie gminy takiego uprawnienia. W rezultacie nie mogła ona uchwalić takiego wzoru deklaracji. Wyrok jest nieprawomocny.
Konieczne jest ustawowe uprawnienie do zawarcia w formularzu klauzuli karnej
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Kielcach z 25 października 2012 r., sygn. akt I SA/Ke 506/12.