Ministerstwo Finansów opublikowało wysokość maksymalnych stawek opłat i podatków lokalnych, jakie mają obowiązywać w 2013 roku.

Wysokość stawki podatków i opłat lokalnych ustalają rady gminy, nie mogą jednak przekraczać granicy określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów. Rok 2013 przyniesie wzrost górnych stawek obowiązujących podatków gminnych.

1. Podatek od nieruchomości

1) W 2013 roku uchwalona przez radę gminy maksymalna stawka podatku od nieruchomości nie może przekroczyć:
• 0,88 zł za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ( w zeszłym roku 0,84 zł);
• 4,51 zł za 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, które są zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne ( w zeszłym roku 4,33 zł);
• 0,45 zł za pozostałe grunty w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( w zeszłym roku 0,43 zł).


pdf icon Obwieszczenie ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r.
pobierz plik

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych — 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 0,70 zł),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 21,94 zł),
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 10,24 zł),
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych — 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 4,45 zł),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ( w zeszłym roku 7,36 zł).
2. Podatek od środków transportu

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 810,87 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1352,74 zł,
c) powyżej 9 ton — 1623,28 zł;
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 — 3097,68 zł — z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 — 1893,80 zł;
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie — 2394,29 zł,
b) powyżej 36 ton — 3097,68 zł — z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;
5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 — 1623,28 zł;
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
a) do 36 ton włącznie — 1893,80 zł,
b) powyżej 36 ton — 2394,29 zł — z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc — 1893,80 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc — 2394,29 zł.pdf icon Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
pobierz plik

3. Inne opłaty lokalne

Rada gminy, w drodze uchwały:
1) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że:
a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie,
b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 2,17 zł dziennie,
c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,08 zł dziennie,
d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,26 zł dziennie,
f) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 119,93 zł rocznie od jednego psa.