Rada Ministrów zachęca jednostki samorządu terytorialnego do łączenia się. Chce też umożliwić im tworzenie wspólnych centrów obsługi i zmienić podatki lokalne.
Nawet o 10 i więcej punktów procentowych udziałów we wpływach z PIT proponuje rząd jednostkom samorządu terytorialnego, które połączą się w jedną gminę lub powiat (obecnie standardowo gminy dostają 37,42 proc. z PIT, a powiaty 10,25 proc.). Podwyższone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych mają otrzymywać przez pięć kolejnych lat. Nie będzie to jednak reguła. Jak wynika z przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów założeń do nowej ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, zachęty w postaci zwiększonych udziałów z PIT mają być ustalane indywidualnie.
Dziś, jeśli dwie gminy lub powiaty się połączą, dostaną o 5 pkt proc. więcej z PIT przez pięć lat. Nikt z takiej możliwości jednak nie skorzystał. Jak uzasadniało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, czyli autor pomysłu, zwiększenie zachęty ma przyczynić się do łączenia słabszych finansowo jednostek z tymi w lepszej kondycji. Jeśli jednak gmina ma dochody z udziału w PIT powyżej średniej krajowej, będzie mogła liczyć po połączeniu jedynie na wsparcie takie jak obecnie.
Założenia przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów dotyczą również zmian podatków lokalnych. Rząd zamierza wprowadzić m.in. obowiązek jednorazowej zapłaty podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w terminie do 15 marca roku podatkowego, w sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe nie będzie przekraczało 100 zł. Natomiast jeśli kwota ta nie przewyższy kosztów przesyłki poleconej, organ podatkowy w ogóle nie będzie doręczał decyzji ustalającej wysokość podatku i w konsekwencji właściciel nieruchomości nie będzie go uiszczał.
Rząd zaakceptował wczoraj też propozycję resortu administracji dotyczącą zmiany definicji budowli. Dziś ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) odwołuje się do tej określonej w prawie budowlanym (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn.zm.), która jest nieprecyzyjna. W praktyce wiele sporów podatników z organami skarbowymi dotyczy określenia, czy dany obiekt jest budowlą. Zgodnie z założeniami rządu nowa definicja wprowadzona do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych będzie odwoływała się do określonych kategorii obiektów wskazanych w Klasyfikacji Środków Trwałych.
Wielu podatników czeka z kolei na zmiany dotyczące opodatkowania garaży znajdujących się w parkingach pod budynkami. Dziś dochodzi do sytuacji, że właściciele dwóch takich samych miejsc postojowych w garażu płacą podatek według różnych stawek (od budynków lub ich części mieszkalnych oraz od budynków lub ich części pozostałych).
Rząd zgodził się również wczoraj na to, aby kilka samorządów mogło tworzyć wspólne centra obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Będzie to dla nich oznaczało oszczędności.
Samorządy będą mogły dowolnie ustalać stawki za postój w strefach płatnego parkowania (będzie to robiła prawdopodobnie rada gminy lub miasta) oraz pobierać opłaty nawet w niedzielę i święta. Dziś górne stawki ustalane są ustawowo.
Rząd chce też obniżenia opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar administracyjnych za zrobienie tego bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia. Założenia będą podstawą do przygotowania projektu ustawy.

Samorządy będą dowolnie ustalać stawki za postój w strefach płatnego parkowania

Etap legislacyjny
Projekt założeń przyjęty przez Radę Ministrów