Sprzedaż nieruchomości po upływie pięciu lat od nabycia spadku, które nie jest równoznaczne z działem spadku, jest wolna od podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Skarżąca oraz jej rodzeństwo nabyli spadek po zmarłych rodzicach, którzy byli właścicielami działki. Później skarżąca i jej brat nabyli spadek po zmarłym rodzeństwie. Po pewnym czasie sąd dokonał działu spadku. W efekcie skarżąca i jej brat otrzymali nieruchomość bez obowiązku spłaty na rzecz innych uczestników. Później podzielili nieruchomość na dwie odrębne działki i sprzedali je. Problem dotyczył tego, czy skarżąca powinna zapłacić podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Istota sprawy sprowadzała się do rozstrzygnięcia, czy otrzymanie przez skarżącą działki w drodze działu spadku oznacza nabycie w drodze spadku.
Zdaniem skarżącej przychody ze sprzedaży nieruchomości są zwolnione z podatku dochodowego w całości, jeśli ich zbycie nastąpiło po upływie pięciu lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Nabycie w drodze spadku nie obejmuje jednak nabycia w drodze działu spadku.
Minister finansów uznał, że w części skarżąca będzie musiała zapłacić podatek dochodowy, ponieważ liczy się moment działu spadku.
Sąd zgodził się ze skarżącą. Wyjaśnił, że jeśli spadek dziedziczy kilku spadkobierców, to każdy z nich w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawców) nabywa ułamkowo udział spadkowy. Powstaje wtedy wspólność majątku spadkowego. Dopiero w wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przechodzą na spadkobierców i ustaje wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które przypadły poszczególnym spadkobiercom. Wtedy można dokonać wpisu do księgi wieczystej. Sąd wyjaśnił jednak, że dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku. Bez nabycia spadku nie można dokonać jego podziału. W konsekwencji cały przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 18 października 2012 r., sygn. akt I SA/Po 553/12 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia