Podatnik po śmierci ojca jest stroną postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Ojciec zmarł w 2007 r. Decyzja prezydenta miasta o zwrocie nieruchomości ma być wydana w 2012 r. i jeszcze w tym roku podatnik zamierza zbyć swój udział w nieruchomości. Podatnik ma wątpliwości, czy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że zwrot wywłaszczonej nieruchomości jest przywróceniem prawa własności na rzecz byłych współwłaścicieli, a nie nabyciem nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że podatek w opisanej sprawie nie wystąpi.
Organ podatkowy wskazał, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Sąd postanowieniem stwierdza jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę. Postanowienie to potwierdza prawo spadkobiercy do spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego jest zatem data stwierdzająca dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, a nie data postanowienia sądu. W konsekwencji – zdaniem organu podatkowego – datą nabycia udziału w nieruchomości nie będzie data zwrotu tej nieruchomości przez prezydenta miasta, ale data śmierci ojca podatnika.
Ponieważ w opisanej sprawie od daty nabycia w spadku udziału w wywłaszczonej uprzednio nieruchomości do dnia planowanego odpłatnego zbycia w 2012 r. nie upłynęło 5 lat, powstały w 2012 r. przychód ze zbycia tego udziału będzie opodatkowany PIT. Przychód uzyskany przez podatnika z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, który nabył w drodze spadku w 2007 r., podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30e ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 sierpnia 2012 r. nr IPTPB2/415-437/12-2/AK