Z początkiem przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które umożliwią organizacjom pożytku publicznego (OPP) o przychodzie do 100 tys. zł rocznie składanie uproszczonych sprawozdań merytorycznych.
Opublikowanie takiego sprawozdania w bazie internetowej to jeden z warunków wpisu na listę tych OPP, które mogą otrzymać 1 proc. podatku od podatników płacących PIT.
Formularz uproszczonego sprawozdania został opublikowany w kolejnej wersji projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za 2013 r.