Stowarzyszenia i fundacje co do zasady powinny płacić zarówno CIT, jak i VAT. Jeśli jednak prowadzą tylko działalność statutową, czeka na nie wiele preferencji. W efekcie większość ich dochodów jest wolna od daniny.

Czy stowarzyszenia płacą podatek dochodowy

Reklama
Pan Marek założył stowarzyszenie popularyzujące historię Polski. Czy jego organizacja będzie musiała rozliczać CIT?

Reklama
Żadna z organizacji pozarządowych nie jest podmiotowo zwolniona z obowiązków związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ustawodawca przewidział jednak dla nich wiele zwolnień. W konsekwencji większość osiąganych przez fundacje i stowarzyszenia dochodów może być wolna od daniny.
Do zwolnienia z CIT uprawnia przeznaczenie dochodów uzyskanych przez organizację na zapisane w jej statucie cele społecznie użyteczne, które wymienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. To m.in. działalność naukowo-techniczna, kulturalna, naukowo-oświatowa, a także ochrona środowiska, którą prowadzi stowarzyszenie pana Marka. Chociaż więc organizacja będzie miała obowiązki podatkowe, to od dochodów przeznaczonych na działalność statutową polegającą na popularyzacji historii Polski nie zapłaci CIT.
Nie jest to jedyne zwolnienie, jakie może przysługiwać stowarzyszeniom i fundacjom. Nie muszą płacić podatku dochodowego od dotacji z budżetu państwa oraz bezzwrotnej pomocy zagranicznej od rządów innych państw, organizacji międzynarodowych bądź międzynarodowych instytucji finansowych, w tym od środków z programów NATO i UE. Preferencja przysługuje także wtedy, gdy te pieniądze rozdziela upoważniony podmiot w kraju. Niezależnie od tego wolne od CIT są składki członków stowarzyszenia w części, w której nie zostaną przeznaczone na ewentualną działalność gospodarczą. Ponadto jeśli jest ono udziałowcem bądź akcjonariuszem spółki kapitałowej, to od dochodu przekazanego mu na działalność w zakresie celów statutowych także nie zapłaci daniny.
W pozostałych przypadkach, szczególnie jeśli organizacja nie przeznaczy osiągniętych dochodów na cele statutowe, będzie musiała zapłacić podatek dochodowy według stawki 19. proc.
Podstawa prawna
Art. 6, art 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 23, art. 17 ust. 1 pkt 40, art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy do 31 marca należy wykazać dochody w US

Podatnik założył fundację pomocy zwierzętom. Nigdy wcześniej nie rozliczał się z CIT. Zastanawia się, o jakich terminach musi pamiętać. Czy zeznanie podatkowe za dany rok trzeba złożyć w urzędzie skarbowym w I kw. roku następnego?
Jeśli dochody organizacji nie są zwolnione z CIT, np. z uwagi na ich przeznaczenie na cele statutowe, co do zasady trzeba co miesiąc (do 20. dnia następnego miesiąca) lub co kwartał (do 20. dnia po danym kwartale) wpłacać zaliczki na podatek do urzędu skarbowego. Wszystkie fundacje i stowarzyszenia – nawet te zwolnione – muszą rozliczyć się z CIT za dany rok do 31 marca roku następnego. Robią to na druku CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O. Jeśli fundacja dostała darowiznę o jednorazowej wartości większej niż 15 tys. zł albo suma wsparcia od jednego darczyńcy w ciągu roku przekroczyła 35 tys. zł, to powinna je wykazać na formularzu CIT-D także do 31 marca. Ten obowiązek nie wystąpi, jeśli roczny dochód fundacji nie przekroczy 20 tys. zł.
Trzeba też pamiętać, że do 31 marca organizacje pozarządowe muszą sporządzić sprawozdanie finansowe (składają się na nie: bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za poprzedni rok obrotowy. Do 30 czerwca powinny zatwierdzić ten dokument określone w statucie władze fundacji. Następuje to przez przyjęcie stosownej uchwały oraz podpisanie sprawozdania finansowego przez wszystkich członków organu zatwierdzającego oraz osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia (czyli najpóźniej do 10 lipca) fundacja powinna przesłać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z uchwałą zatwierdzającą i ewentualną uchwałą o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe.
Podstawa prawna
Art. 6, art. 18 ust. 1e, art. 25 ust. 1a–1c, art. 27 ust. 1, art. 27 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539).

Czy organizacje mogą być podatnikami VAT

Pani Monika prowadzi fundację pomocy kobietom – ofiarom przemocy w rodzinie. Czy udzielanie im porad psychologicznych i zawodowych – w zależności od sytuacji bezpłatnych lub odpłatnych – może podlegać podatkowi od towarów i usług?
Podobnie jak w przypadku CIT organizacje pozarządowe nie są automatycznie zwolnione z VAT. Ogólna zasada jest taka: jeśli fundacja świadczy usługi lub dostarcza towary odpłatnie, nawet w ramach działalności statutowej, jest to traktowane jak prowadzenie działalności gospodarczej. Należy wtedy naliczyć VAT według odpowiedniej stawki. Jeśli zaś np. za udzielane porady nie pobiera wynagrodzenia, to takie usługi nie podlegają VAT.
Podatkowi podlegają też otrzymane przez organizację dotacje, jeśli mają bezpośredni wpływ na cenę świadczonych przez nią usług lub dostarczanych towarów, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Jeśli więc fundacja pobiera 10 zł plus VAT za poradę psychologiczną, a dzięki gminnej dotacji cena za tę usługę spadnie do 5 zł plus VAT, to dofinansowanie także będzie opodatkowane.
Ustawodawca przewidział dla organizacji pozarządowych preferencje. I tak zwolnione z podatku są usługi oraz związana z nimi dostawa towarów realizowane m.in. przez organizacje o charakterze obywatelskim (takie jak fundacje, stowarzyszenia) w zakresie interesu zbiorowego swoich członków (najczęściej związanego z celami statutowymi). Takie usługi muszą być jednak wykonywane na rzecz członków tych organizacji w zamian za płacone przez nich składki. Dodatkowo zwolnienie nie może naruszać warunków konkurencji, a organizacja nie może prowadzić działalności nastawionej na osiąganie zysków.
Fundacja może też skorzystać ze zwolnień przeznaczonych dla wszystkich podatników. Wolne od daniny – po spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT – będą np. niektóre usługi oświatowe, medyczne, sportowe, kulturalne. Fundacja może być także zwolniona podmiotowo z podatku, jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej VAT nie przekroczy w ciągu roku 150 tys. zł.
Podstawa prawna
Art. 29 ust. 1, art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy OPP mają więcej ulg podatkowych

Podatnik prowadzi fundację pomocy samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej. Od niedawna ma ona status organizacji pożytku publicznego. Czy dzięki temu zyskała dodatkowe preferencje podatkowe?
Dochody organizacji pożytku publicznego korzystają z szerszego zwolnienia z CIT. W tym przypadku zwolnione z podatku są wszystkie dochody w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Może to być każdy cel statutowy OPP wskazany przez ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, a nie – tak jak w przypadku innych organizacji pozarządowych – tylko ściśle wymieniony w art. 17 ust. 4 ustawy o CIT.
Ponadto wolna od VAT będzie żywność przekazana przez jej producenta na rzecz OPP, jeśli przeznaczona będzie na prowadzoną przez nią charytatywną działalność. Darczyńca będzie musiał jednak prowadzić szczegółową dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków darowizny.
Zwolniona z VAT będzie także dostawa towarów (z wyłączeniem wymienionych w załączniku nr 1 ustawy o podatku akcyzowym – t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm. – np. alkoholi) dokonana przez OPP, jeśli produkty te otrzymała wcześniej jako darowiznę w związku z prowadzoną zbiórką publiczną lub kupiła za pozyskane podczas niej pieniądze.
Organizacja nie musi też płacić podatku od nieruchomości, jeśli wykorzystuje ją na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Par. 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.).

Czy CIT i VAT to jedyne daniny dla stowarzyszenia

Podatnik założył stowarzyszenie popularyzujące wiedzę o kulturze Bliskiego Wschodu. Ma siedzibę i zatrudnia pracownika na pół etatu. Czy wystarczy, jeśli rozliczy się z fiskusem z podatku dochodowego i VAT?
Stowarzyszenie może być zmuszone rozliczać także inne podatki niż CIT i VAT. Po pierwsze dotyczy to podatku od nieruchomości. Płaci się go zarówno od posiadanego budynku, jak i gruntu według najniższych ustawowych stawek, o ile organizacja wykorzystuje te nieruchomości tylko do prowadzenia działalności statutowej. Jeśli także prowadzi tam działalność gospodarczą, to stawki podatku będą wyższe. Organizacja może być całkowicie zwolniona z daniny od nieruchomości, jeśli wykorzystuje ją do prowadzenia swojej działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, nauki, techniki i sportu.
Kolejnym podatkiem, z jakim organizacja może mieć do czynienia, jest PIT. Jeśli stowarzyszenie zatrudni pracowników lub wypłaci wynagrodzenie współpracownikom np. z tytułu praw autorskich, będzie miało obowiązki właściwe dla płatnika tego podatku (odprowadzanie zaliczek, sporządzenie informacji rocznej).
Podstawa prawna
Art. 5, art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
Obwieszczenie ministra finansów z 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587).
Art. 31, art. 32, art. 38–39, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).