Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług będzie jedną z najważniejszych zmian dla przedsiębiorców – zgodzili się uczestnicy Forum Dyrektorów Podatkowych Ernst & Young. Jedną ze zmian, o których dyskutowali, była nowa definicja próbek.

– Jest to zmiana korzystna dla podatników, ponieważ znacząco rozszerza katalog przypadków, gdy towar należy traktować jako próbkę – wskazywał uczestniczący w spotkaniu Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów.

Po nowelizacji nie zmieni się zasada, zgodnie z którą nieodpłatne przekazanie próbki towaru nie podlega VAT. Zmieni się sama definicja próbki. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 7 ust. 7 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Po nowelizacji próbką będzie identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru, który pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Przy czym jego przekazanie (wręczenie) przez podatnika ma na celu promocję sprzedaży oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb odbiorcy końcowego jest nieodłącznym elementem promocji i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Dyrektorzy podatkowi zwracali jednak uwagę, że art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, do którego odnosi się definicja próbki, nie będzie dotyczył przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Jak wyjaśnił Roman Namysłowski, doradca podatkowy i dyrektor w Ernst & Young, dyrektywa 2006/112/WE nie odnosi się do takich materiałów. Tomasz Tratkiewicz przyznał, że zmiana nie oznacza, że takie materiały zostaną opodatkowane. Będą jednak musiały spełnić wymogi tzw. towarów o małej wartości.

Przypomnijmy, że resort wycofał się ze zmiany, zgodnie z którą wartość takich towarów miała być określona na 20 zł. Pozostaje więc ona na poziomie 10 zł.

Podczas debaty uczestnicy przeanalizowali również propozycje dotyczące: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, opodatkowania opakowań zwrotnych oraz usług ciągłych i dotacji. Uwagę zwróciły także kolejne zmiany zasad opodatkowania podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności oraz zmiany dotyczące faktur, w tym faktur korygujących.

W tym ostatnim przypadku podatnicy dalej będą musieli posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, ale jeśli to nie będzie możliwe, to po spełnieniu dodatkowych warunków będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania.

Po nowelizacji próbką będzie identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru, który pozwala na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci