Ze zwolnienia od podatku od darowizn skorzysta podatniczka, która w ustawowym terminie poinformuje urząd skarbowy o otrzymanej od matki darowiźnie przekraczającej 9637 zł.
Podatniczka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania od dewelopera. Raty kredytu będą pobierane przez bank ze wspólnego konta, założonego przez podatniczkę wraz z matką. Na konto będą wpływać jedynie dochody matki i tylko ona dysponuje środkami na tym koncie. Z chwilą otrzymania darowizny w kwocie przewyższającej kwotę wolną od podatku, podatniczka zamierza zawrzeć z matką umowę darowizny. Będzie w niej zawarte ustalenie dotyczące przekazania darowizny na rachunek banku kredytującego zakup mieszkania. Zamierza też zgłosić nabycie w drodze darowizny pieniędzy naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od daty, kiedy kolejna rata pobranej raty odsetkowej wraz z przelewem dokonanym wcześniej przez matkę przekroczy 9637 zł. Zgłoszenia podatniczka zamierza dokonać na formularzu SD-Z2. Dowodem dokonania przelewu będzie wyciąg bankowy. Czy taka forma przekazania darowizny przez matkę spełni przesłanki do zwolnienia z podatku od darowizn?
ODPOWIEDŹ IZBY Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba, zaliczona do I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).