Ze zwolnienia od podatku od darowizn skorzysta podatniczka, która w ustawowym terminie poinformuje urząd skarbowy o otrzymanej od matki darowiźnie przekraczającej 9637 zł.
Podatniczka zawarła z bankiem umowę kredytu hipotecznego na zakup mieszkania od dewelopera. Raty kredytu będą pobierane przez bank ze wspólnego konta, założonego przez podatniczkę wraz z matką. Na konto będą wpływać jedynie dochody matki i tylko ona dysponuje środkami na tym koncie. Z chwilą otrzymania darowizny w kwocie przewyższającej kwotę wolną od podatku, podatniczka zamierza zawrzeć z matką umowę darowizny. Będzie w niej zawarte ustalenie dotyczące przekazania darowizny na rachunek banku kredytującego zakup mieszkania. Zamierza też zgłosić nabycie w drodze darowizny pieniędzy naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od daty, kiedy kolejna rata pobranej raty odsetkowej wraz z przelewem dokonanym wcześniej przez matkę przekroczy 9637 zł. Zgłoszenia podatniczka zamierza dokonać na formularzu SD-Z2. Dowodem dokonania przelewu będzie wyciąg bankowy. Czy taka forma przekazania darowizny przez matkę spełni przesłanki do zwolnienia z podatku od darowizn?
ODPOWIEDŹ IZBY Zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej 9637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba, zaliczona do I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).
Zgodnie z art. 4a ust. 1 wspomnianej ustawy, zwalnia się z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
• zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy, oraz
• udokumentują – gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 9637 zł (limit dla I grupy podatkowej) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Z przepisów ustawy o podatku od spadów i darowizn nie wynika obowiązek dołączania do zgłoszenia o nabyciu rzeczy i praw żadnych dokumentów, w tym wyciągu z rachunku bankowego, jednak podatnik (obdarowany) chcący skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 omawianej ustawy, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, powinien udokumentować wpływ darowanych środków pieniężnych na jego rachunek bankowy, na każde żądanie właściwego organu podatkowego.
Opisane we wniosku zdarzenie spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 sierpnia 2012 r., nr IPTPB2/436-68/12-2/KK