W przyszłym roku status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będą mieć przedsiębiorcy, których tegoroczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 4922 tys. zł. Kwota ta jest wynikiem przeliczenia na złote 1,2 mln euro po średnim kursie ogłoszonym wczoraj przez Narodowy Bank Polski (w pierwszy dzień roboczy października), który wyniósł 4,1020 zł za euro, i zaokrąglenia do tysiąca złotych. W tym roku limit ten jest wyższy i wynosi 5324 tys zł.
Przynależność do grupy tzw. małych podatników uprawnia do korzystania z wielu uproszczeń, np. możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT (obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi).
Wartości limitów podatkowych na dany rok po przeliczeniu euro na złote / DGP
Limit 1,2 mln euro dla celów VAT nie dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W tym przypadku został on określony na 45 tys. euro, czyli w 2013 roku wyniesie 185 tys. zł (po kursie 4,1020 zł/euro i zaokrągleniu do tysiąca złotych). W 2012 roku limit ten wynosi 200 tys. zł.
Kryteria pozwalające na skorzystanie z uproszczeń w VAT zostały określone w art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Jednorazowe umorzenie

Mali podatnicy określeni dla celów PIT i CIT lub ci, którzy w danym roku rozpoczęli działalność gospodarczą, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych. Jest to jednak możliwe w przypadku środków trwałych zaliczonych do grupy 3 – 8 klasyfikacji (np. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie), z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekracza równowartości 50 tys. euro. W 2013 roku po przeliczeniu na polską walutę limit ten wynosić będzie 205 tys. zł (w zaokrągleniu do tysiąca złotych). Obecnie jest to 222 tys. zł.
Zasady te zostały określone w art. 16k ust. 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i art. 22k ust. 7 ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ryczałt dla firm

Innym uproszczeniem, z którego co roku korzysta ok. 540 tys. przedsiębiorców, jest tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kryteria jego zastosowania określa ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). W tym przypadku podstawę opodatkowania (stawka uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności) stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Dlatego podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów.
Limity dotyczące tej formy rozliczeń wyrażone w euro przelicza się na walutę polską również według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2013 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, tj. 615 300 zł. Ten sam limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2013 roku będą mogli stosować również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym (czyli 2012) prowadzą działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody są opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku będą opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łącznie w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 150 tys. euro. W tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Dla 2012 roku limit 150 tys. euro to 661 680 zł.
Kwartalny sposób rozliczenia ryczałtu w 2013 stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których tegoroczne otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekroczą kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro, tj. 102 550 zł. Dla 2012 roku to 110 280 zł.

Przychód ze sprzedaży nie może przekroczyć w 2013 r. 4922 tys. zł