Z wnioskami o wykreślenie hipoteki przymusowej mogą występować zarówno organy podatkowe, jak i podatnicy dłużnicy. Wyjaśnia to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 5493/12).
Zdaniem posłów, naczelnicy urzędów skarbowych nagminnie nie występują do sądów o wykreślenie bezzasadnych hipotek przymusowych (tj. po uregulowaniu zaległości przez podatnika). Resort finansów odpiera te zarzuty. Tłumaczy, że wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na wniosek organu podatkowego. Wpis hipoteki nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania długu.
Uregulowanie zaległości podatkowych (wraz z odsetkami) zabezpieczonych hipoteką przymusową powoduje wygaśnięcie tych zobowiązań. Z kolei wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Wygaśnięcie wierzytelności podatkowej zabezpieczonej hipoteką przymusową powoduje natomiast wygaśnięcie hipoteki. Dzieje się tak, ponieważ z tytułu stosunku prawnego łączącego daną osobę z organem podatkowym nie mogą powstać w przyszłości inne wierzytelności podatkowe. Może tylko nastąpić zmiana wysokości wierzytelności, np. w wyniku uchylenia decyzji organu podatkowego I instancji.
Zdaniem resortu przepisy nie nakładają na organy podatkowe obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie hipoteki przymusowej. Obligują natomiast do wydania właścicielowi obciążonej nieruchomości dokumentu pozwalającego na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, czyli potwierdzającego, że wierzytelność publicznoprawna wygasła.
W praktyce organy podatkowe występują do sądów z wnioskami o wykreślenie hipoteki przymusowej, chyba że wcześniej dłużnik sam o to wystąpił na podstawie dokumentu wydanego przez ten organ.