Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2011 roku. Stwierdziła liczne naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z tym NIK do 23 maja 2012 r. skierowała siedem zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Dotyczą one sześciu osób.
– Planujemy skierowanie kolejnych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – wyjaśnia Katarzyna Kopeć, starszy specjalista z wydziału rzecznika prasowego departamentu organizacyjnego Najwyższej Izby Kontroli.
Zawiadomienia dotyczyły: nieterminowego przekazania do budżetu pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa, przekroczenia upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków, niezłożenia przez członka komisji przetargowej pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania oraz zaniechania prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce. Wszystkie te czyny są naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.